تاریخ امروز : يكشنبه 10-اسفند-1393 || تاریخ میلادی : 2015-03-01 || ساعت : 11:54
  • خبر فوری
  • اخبار
  • راهنمای اساتید
  • آزمون میانترم

کلاس های روانشناسی رشد 2 - روانشناسی تحولی 2 (خانم ابراهیم زاده) روز دوشنبه 11 اسفند تشکیل نمیگردد

کلاس های اصول و فنون مشاوره خانواده و نظریه مشاوره و روان درمانی (آقای سید عبدالرحمن حسینی)  از تاریخ 14 اسفند به 21 اسفند منتقل شدند

امتحان میانترم مدیریت آموزشی (آقای معروف زاده) 17 اسفند ساعت 15:30 برگزار میگردد

امتحان میانترم جامعه شناسی آموزش و پرورش (خانم حکمت) 16 اسفند ساعت 10 می باشد


کلاسهای آقای جواندوست تا 11 اسفند تشکیل نمی گردند

کلاسهای آقای لقمان رادپی تا 15 اسفند تشکیل نمی گردند