• خبر فوری
  • اخبار
  • راهنمای اساتید

سامانه برنامه کلاسی نیمسال دوم فعال گردید

جزئیات برنامه کلاسی بر اساس روزهای هفته:

روانشناسی و علوم تربیتی - حقوق :( روز های شنبه - یکشنبه - دوشنبه)

حسابداری ، مدیریت ، مترجمی : (روز های سه شنبه - چهارشنبه - پنجشنبه)

ثبت نام دانشجویان پذیرفته شده بدون آزمون نیمسال دوم پیام نور از تاریخ 9 بهمن تا 14 بهمن بصورت غیر حضوری از طریق سامانه گلستان reg.pnu.ac.ir انجام خواهد شد


آخرین مهلت تحویل کار عملی دروس ترجمه انفرادی (1)  و ترجمه نوار و فیلم (آقای رادپی) 15 اسفند ماه می باشد


تاریخ ارائه درخواست و ثبت تغییررشته، گرایش و انتقال نیمسال دوم  تا 6 بهمن ماه 93 تمدید گردید.