• خبر فوری
  • اخبار
  • اطلاعیه ها

کلیه دانشجویان برنامه کلاسی را دوباره دریافت نمایند

---------------------------------

کلاس های آقای احمد احمدیان این هفته تشکیل نخواهد شد

---------------------------------

فوری: کلیه دانشجویانی که زمان ثبت نام ترخیص از خدمت استفاده نموده اند فوراَ به آموزش دانشگاه مراجعه نمایند

---------------------------------

کلیه دانشجویان (ورودی ماقبل سال 93) که از معافیت تحصیلی استفاده نموده اند جهت مشخص نمودن وضعیت معافیت تحصیلی خویش به کارشناسان آموزش مراجعه نمایند (اجباری)