مسئول آموزش

محسن عزیزی
مهندس محسن عزیزی

مسئول آموزش

کارشناس ارشد نرم افزار

 

Mohseen_Azizi@