سامانه برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور سردشت

تاریخ امروز : شنبه 03-فروردین-1398      /      تاریخ آخرین بروز رسانی : يكشنبه 26-12-1397

جستجوی برنامه کلاسی بر اساس رشته تحصیلی

جهت دریافت به تفکیک رشته بر روی رشته مورد نظر کلیک نمایید
مشاهده برنامه به تفکیک روز
تاریخ امروز پیش فرض انتخاب شده است
جستجوی پیشرفته برنامه کلاسی بر اساس : نام درس - رشته - استاد - تاریخ
تاریخ استاد رشته نام درس


آخرین تغییرات برنامه کلاسی


ردیف نام درس رشته استاد کلاس ساعت روز بهمن اسفند فروردین اردیبهشت خرداد
1 روانشناسی عمومی (تمامی رشته ها) - میانترم حسابداری امانی حسن 103 11:15 - 09:45 سه شنبه 7
2 روانشناسی عمومی (تمامی رشته ها) حسابداری امانی حسن 103 11:15 - 09:45 سه شنبه 17 - 24 - 31
3 روانشناسی عمومی (تمامی رشته ها) حسابداری امانی حسن 103 09:30 - 08:00 سه شنبه 17 - 24 - 31
4 روانشناسي سياسي روانشناسی + علوم تربیتی آذربنیاد آرش 102 11:15 - 09:45 پنجشنبه 12 - 19 - 26 2 - 9
5 روانشناسي صنعتي -سازماني روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 102 16:15 - 14:45 پنجشنبه 2 - 9
6 احساس و ادراك روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 102 16:15 - 14:45 پنجشنبه 12 - 19 - 26
7 روانشناسي سالمندي روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 102 16:15 - 14:45 پنجشنبه 22 - 29 5
8 آسيب شناسي اجتماعي روانشناسی + علوم تربیتی حکمت شرمین 103 13:00 - 11:30 دوشنبه 19 - 26 2 - 9 - 16
9 مباني جامعه شناسي روانشناسی + علوم تربیتی حکمت شرمین 103 11:15 - 09:45 دوشنبه 19 - 26 2 - 9
10 روانشناسي يادگيري روانشناسی + علوم تربیتی فتاحی دکتر امید 203 09:30 - 08:00 دوشنبه 19 2 - 16 - 30
11 آزمون هاي روان شناختي 2 روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 206 14:40 - 13:10 پنجشنبه 26 2 - 9
12 روانشناسي تجربي روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 206 14:40 - 13:10 پنجشنبه 5 - 12 - 19
13 روانسنجي روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 206 14:40 - 13:10 پنجشنبه 22 - 29
14 پزشكي قانوني روانشناسی + علوم تربیتی اسماعیلی ثانی دکتر عباس 101 11:15 - 09:45 دوشنبه 2 - 9 - 16 - 23
15 مشاوره شغلي و حرفه ا ي روانشناسی + علوم تربیتی امانی حسن 103 17:30 - 16:20 سه شنبه 3 - 10 - 17 - 24 - 31 7
16 مباحث اساسي در روانشناسي1 روانشناسی + علوم تربیتی امانی حسن 103 16:15 - 14:45 سه شنبه 17 - 24 - 31 7
17 آموزه هاي روانشناسي در حديث روانشناسی + علوم تربیتی حسین پور نعیمه 206 16:15 - 14:45 پنجشنبه 22 - 29 5 - 12 - 19 - 26
18 معرفت شناسي روانشناسی + علوم تربیتی گوهری راد حسین 103 17:30 - 16:20 پنجشنبه 22 - 29 5
19 روا نشناسي هوش و سنجش آن روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 103 13:00 - 11:30 پنجشنبه 22 - 29
20 فلسفه علم روانشناسي روانشناسی + علوم تربیتی گوهری راد حسین 103 14:40 - 13:10 پنجشنبه 12 - 19 - 26
21 انسان از ديدگاه اسلام روانشناسی + علوم تربیتی گوهری راد حسین 103 14:40 - 13:10 پنجشنبه 22 - 29 5
22 پول وارزوبانكداري روانشناسی + علوم تربیتی صادقی محمد 202 17:30 - 16:20 پنجشنبه 22 - 29 5 - 12 - 19
23 آموزش و پرورش پيش دبستاني دبستان و متوسطه در ايران - رفع اشکال روانشناسی + علوم تربیتی جهان آرا دکتر عبدالرحیم 103 14:40 - 13:10 چهارشنبه 25 1
24 روانشناسی عمومی (تمامی رشته ها) - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی امانی حسن 103 11:15 - 09:45 سه شنبه 7
25 روانشناسی عمومی (تمامی رشته ها) روانشناسی + علوم تربیتی امانی حسن 103 11:15 - 09:45 سه شنبه 17 - 24 - 31
26 روانشناسی عمومی (تمامی رشته ها) روانشناسی + علوم تربیتی امانی حسن 103 09:30 - 08:00 سه شنبه 17 - 24 - 31
27 مسائل آموزش وپرورش ايران - رفع اشکال روانشناسی + علوم تربیتی جهان آرا دکتر عبدالرحیم 101 13:00 - 11:30 سه شنبه 24
28 حقوق مدنی 4 حقوق رحیمی افشار 103 16:15 - 14:45 چهارشنبه 28 4 - 11 - 18 - 25 1
29 حقوق تجارت 4 حقوق رحیمی افشار 201 17:30 - 16:20 دوشنبه 26 2 - 9 - 16 - 23 - 30
30 اصول فقه 2 حقوق واعظ کمال 203 14:40 - 13:10 پنجشنبه 22 - 29 5 - 12 - 19 - 26
31 حقوق مدنی 1 حقوق واعظ کمال 203 13:00 - 11:30 پنجشنبه 22 - 29 5 - 12 - 19 - 26
32 حقوق تجارت 1 حقوق محمودی امید 103 11:15 - 09:45 پنجشنبه 12 - 19 - 26
33 حقوق تجارت 1 حقوق محمودی امید 204 14:40 - 13:10 پنجشنبه 22 - 29 5
34 خواندن انگیسی پایه مترجمی زبان انگلیسی آقایی احسان 206 17:30 - 16:20 چهارشنبه 18 - 25 1 - 8
35 ترجمه پیشرفته 1 مترجمی زبان انگلیسی جک جعفر 103 17:30 - 16:20 چهارشنبه 18 - 25 1 - 8
36 مهارت های مطالعه و یادگیری مترجمی زبان انگلیسی جک جعفر 103 17:30 - 16:20 چهارشنبه 21 - 28 4 - 11
37 خواندن انگلیسی پیشرفته + خواندن و درک مفاهیم 3 مترجمی زبان انگلیسی جک جعفر 201 16:15 - 14:45 چهارشنبه 21 - 28 4 - 11 - 18 - 25 1 - 8
38 خواندن متون مطبوعاتی مترجمی زبان انگلیسی حسن زاده فاطمه 205 14:40 - 13:10 چهارشنبه 18 - 25 1 - 8
39 درآمدی بر ادبیات انگلیسی 1 مترجمی زبان انگلیسی حسن زاده فاطمه 205 14:40 - 13:10 چهارشنبه 21 - 28 4 - 11
40 مهارتهای شنیداری و گفتاری پایه مترجمی زبان انگلیسی حسن زاده فاطمه لابراتوار 13:00 - 11:30 چهارشنبه 28 4 - 11 - 18 - 25 1 - 8