سامانه برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور سردشت

تاریخ امروز : چهارشنبه 05-اردیبهشت-1397      /      تاریخ آخرین بروز رسانی : شنبه 01-02-1397

جستجوی برنامه کلاسی بر اساس رشته تحصیلی

جهت دریافت به تفکیک رشته بر روی رشته مورد نظر کلیک نمایید
مشاهده برنامه به تفکیک روز
تاریخ امروز پیش فرض انتخاب شده است
جستجوی پیشرفته برنامه کلاسی بر اساس : نام درس - رشته - استاد - تاریخ
تاریخ استاد رشته نام درس


آخرین تغییرات برنامه کلاسی


ردیف نام درس رشته استاد کلاس ساعت روز اسفند فروردین اردیبهشت خرداد
1 فارسي عمومی (خانم ها) - میانترم دروس عمومی محمودپور دکتر لقمان 101 13:50 - 13:10 دوشنبه 10
2 حقوق فضای مجازی - میانترم حقوق سلیم پور ارسلان 203 13:50 - 13:10 دوشنبه 31
3 حقوق محیط زیست - میانترم حقوق سلیم پور ارسلان 203 13:50 - 13:10 دوشنبه 17
4 متون فقه 1 - جبرانی حقوق امامی دکتر عبدالسلام 201 09:30 - 08:00 سه شنبه 4
5 اصول حسابداری 1 مدیریت بازرگانی و دولتی خلیفه لقمان 201 15:30 - 14:00 سه شنبه 28 4 - 11 - 18 - 25 1
6 اصول حسابداری 1 حسابداری خلیفه لقمان 201 15:30 - 14:00 سه شنبه 28 4 - 11 - 18 - 25 1
7 زبان آموزی - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی گوهری راد حسین 101 09:30 - 08:00 پنجشنبه 10
8 زبان آموزی روانشناسی + علوم تربیتی گوهری راد حسین 101 09:30 - 08:00 پنجشنبه 6 - 13 - 20 - 27 3
9 اصول و مباني مديريت از ديدگاه اسلام - میانترم مدیریت بازرگانی و دولتی اسماعیل زاده دکترخلیل 102 15:30 - 14:00 چهارشنبه 26
10 مفاهيم وروش تدريس هنردرپيش دبستان ودبستان - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی حسین پور نعیمه 102 09:30 - 08:00 پنجشنبه 3
11 مفاهيم وروش تدريس هنردرپيش دبستان ودبستان روانشناسی + علوم تربیتی حسین پور نعیمه 102 09:30 - 08:00 پنجشنبه 23 - 30 6 - 13 - 20 - 27
12 مقدمات برنامه ريزي آموزشي ودرسي - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی جهان آرا دکتر عبدالرحیم 103 13:00 - 11:30 سه شنبه 25
13 روانشناسي سالمندي - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی عبداله زاده احمد 203 13:50 - 13:10 پنجشنبه 27
14 قواعدفقه (1) مدني - میانترم حقوق سلطانیان دکتر کیهان 202 13:50 - 13:10 چهارشنبه 2
15 متون فقه 4 - میانترم حقوق سلطانیان دکتر کیهان 201 13:50 - 13:10 چهارشنبه 2
16 مباني واصول سازمان ومديريت + مباني سازمان ومديريت - میانترم مدیریت بازرگانی و دولتی اسماعیل زاده دکترخلیل 102 15:30 - 14:00 سه شنبه 8
17 مباني واصول سازمان ومديريت + مباني سازمان ومديريت - میانترم حسابداری اسماعیل زاده دکترخلیل 102 15:30 - 14:00 سه شنبه 8
18 مباني واصول سازمان ومديريت + مباني سازمان ومديريت مدیریت بازرگانی و دولتی اسماعیل زاده دکترخلیل 102 15:30 - 14:00 سه شنبه 18 - 25 1
19 مباني واصول سازمان ومديريت + مباني سازمان ومديريت حسابداری اسماعیل زاده دکترخلیل 102 15:30 - 14:00 سه شنبه 18 - 25 1
20 متون حقوقي (3)حقوق عمومي - میانترم حقوق حمزه پور علیرضا 205 13:00 - 11:30 پنجشنبه 3
21 حقوق جزاي بين الملل ايران - میانترم حقوق خداکرم ولی 201 17:15 - 15:45 دوشنبه 7
22 روانشناسي بازي - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی آذربنیاد آرش 203 13:50 - 13:10 پنجشنبه 3
23 زبان تخصصي 2 (رشته مدیریت بازرگانی) - میانترم مدیریت بازرگانی و دولتی محمدپور اوین 202 13:50 - 13:10 سه شنبه 18
24 روش تحقيق (کد درس:1223255) - میانترم حقوق حمزه احمد 201 13:50 - 13:10 دوشنبه 31
25 حقوق رسانه (کد درس:1223248) - میانترم حقوق حمزه احمد 201 13:50 - 13:10 دوشنبه 24
26 زبان تخصصي آموزش پيش دبستاني ودبستاني (کد درس:1212043) - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 204 09:30 - 08:00 سه شنبه 25
27 زبان تخصصي آموزش پيش دبستاني ودبستاني (کد درس:1212043) روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 204 09:30 - 08:00 سه شنبه 28 4 - 11 - 18
28 زبان تخصصی برنامه ريزی درسی (کد درس:1212020) - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 203 13:50 - 13:10 پنجشنبه 10
29 زبان تخصصی برنامه ريزی درسی (کد درس:1212020) روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 203 15:30 - 14:00 چهارشنبه 19 - 26 2 - 9
30 فلسفه علم روانشناسي - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی گوهری راد حسین 205 13:50 - 13:10 پنجشنبه 3
31 کیفرشناسی - میانترم حقوق خداکرم ولی 202 17:15 - 15:45 دوشنبه 7
32 کیفرشناسی حقوق خداکرم ولی 202 17:15 - 15:45 دوشنبه 17 - 24 - 31
33 بازرگانی بین الملل - میانترم مدیریت بازرگانی و دولتی احمدنژاد نگار 206 11:15 - 09:45 دوشنبه 7
34 بازرگانی بین الملل مدیریت بازرگانی و دولتی احمدنژاد نگار 206 11:15 - 09:45 دوشنبه 27 3 - 10 - 17 - 24 - 31
35 کار تحقیقی 1 حقوق حمزه پور علیرضا 204 13:50 - 13:10 چهارشنبه 22
36 بازاریابی و مدیریت بازار - میانترم مدیریت بازرگانی و دولتی شمسی ستاره 101 13:00 - 11:30 پنجشنبه 10
37 بازاریابی و مدیریت بازار مدیریت بازرگانی و دولتی شمسی ستاره 101 13:00 - 11:30 پنجشنبه 13 - 20 - 27 3
38 مباني و اصول برنامه ريزي آموزشي - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی محمودی شادی 103 11:15 - 09:45 پنجشنبه 27
39 مباني و اصول برنامه ريزي آموزشي روانشناسی + علوم تربیتی محمودی شادی 103 11:15 - 09:45 پنجشنبه 23 - 30 6 - 13 - 20
40 اصول حسابداری 1 - میانترم مدیریت بازرگانی و دولتی خلیفه لقمان 205 17:15 - 15:45 دوشنبه 7