سامانه برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور سردشت

تاریخ امروز : دوشنبه 01-آبان-1396      /      تاریخ آخرین بروز رسانی : پنجشنبه 27-07-1396

جستجوی برنامه کلاسی بر اساس رشته تحصیلی

جهت دریافت به تفکیک رشته بر روی رشته مورد نظر کلیک نمایید

مشاهده برنامه به تفکیک روز
تاریخ امروز پیش فرض انتخاب شده است
جستجوی پیشرفته برنامه کلاسی بر اساس : نام درس - رشته - استاد - تاریخ
تاریخ استاد رشته نام درس


آخرین تغییرات برنامه کلاسی


ردیف نام درس رشته استاد کلاس ساعت روز مهر آبان آذر
1 خانواده در اسلام روانشناسی + علوم تربیتی گوهری راد حسین 103 09:30 - 08:00 پنجشنبه 4 - 11 - 25 2 - 9 - 16
2 اصول برنامه ريزي درسي + مباني و اصول برنامه ريزي درسي روانشناسی + علوم تربیتی حسن پور یوسف 206 15:30 - 14:00 پنجشنبه 4 - 11 - 25 2 - 9
3 گفت و شنود 2 مترجمی زبان انگلیسی حسن زاده فاطمه لابراتوار 15:30 - 14:00 چهارشنبه 3 - 10 - 17 - 24 1 - 8 - 22
4 پروژه مدیریت دولتی محمدپور اوین 101 11:15 - 09:45 دوشنبه 1 - 8 - 15 - 22 - 29 13 - 20
5 حقوق بازرگانی حسابداری رحیمی افشار 204 13:00 - 11:30 چهارشنبه 1 - 8 - 22
6 حقوق بازرگانی حسابداری رحیمی افشار 204 11:15 - 09:45 چهارشنبه 1 - 8 - 22
7 قواعدفقه 1 + قواعدفقه (1) مدنی حقوق سلطانیان دکتر کیهان 206 13:00 - 11:30 چهارشنبه 17 - 24
8 حقوق اساسی 2 حقوق سلیم پور ارسلان 101 13:00 - 11:30 سه شنبه 14 - 21
9 پول و ارز و بانکداری حسابداری صادقی محمد 202 15:30 - 14:00 چهارشنبه 26 3 - 10 - 17 - 24 1
10 مباحث جاری در حسابداری حسابداری صادقی محمد 203 15:30 - 14:00 پنجشنبه 27 4 - 11 - 25 2 - 9 - 16 - 23
11 حسابداری مالیاتی حسابداری ابوبکری عبدالرحمن 102 09:30 - 08:00 پنجشنبه 27 11 16
12 کاربرد کامپیوتر در حسابداری + کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت مدیریت بازرگانی ابوبکری عبدالرحمن لابراتوار 15:30 - 14:00 پنجشنبه 9 - 16
13 کاربرد کامپیوتر در حسابداری + کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت مدیریت دولتی ابوبکری عبدالرحمن لابراتوار 15:30 - 14:00 پنجشنبه 9 - 16
14 کاربرد کامپیوتر در حسابداری + کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت حسابداری ابوبکری عبدالرحمن لابراتوار 15:30 - 14:00 پنجشنبه 9 - 16
15 کاربرد کامپیوتر در حسابداری + کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت مدیریت بازرگانی ابوبکری عبدالرحمن لابراتوار 13:00 - 11:30 پنجشنبه 27 11 - 25 9 - 16
16 کاربرد کامپیوتر در حسابداری + کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت مدیریت دولتی ابوبکری عبدالرحمن لابراتوار 13:00 - 11:30 پنجشنبه 27 11 - 25 9 - 16
17 کاربرد کامپیوتر در حسابداری + کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت حسابداری ابوبکری عبدالرحمن لابراتوار 13:00 - 11:30 پنجشنبه 27 11 - 25 9 - 16
18 روانشناسي سالمندی روانشناسی + علوم تربیتی عبداله زاده احمد 103 15:30 - 14:00 پنجشنبه 2 - 9 - 16 - 23
19 اصول روانشناسي باليني روانشناسی + علوم تربیتی عبداله زاده احمد 103 15:30 - 14:00 پنجشنبه 27 4 - 11 - 25
20 مفاهيم وروش تدريس هنر+درآمدي برنقش هنردرمدارس روانشناسی + علوم تربیتی حسین پور نعیمه 206 15:30 - 14:00 چهارشنبه 26 3 - 10 - 17 - 24 1
21 روش تدريس مهارت خواندن دردبستان روانشناسی + علوم تربیتی حسین پور نعیمه 102 11:15 - 09:45 پنجشنبه 27 11 2 - 16
22 مفاهيم وروش تدريس علوم تجربي درپيش دبستان ودبستان روانشناسی + علوم تربیتی حسین پور نعیمه 101 15:30 - 14:00 پنجشنبه 16 - 23
23 مفاهيم وروش تدريس علوم تجربي درپيش دبستان ودبستان روانشناسی + علوم تربیتی حسین پور نعیمه 102 13:00 - 11:30 پنجشنبه 2 - 9 - 16 - 23
24 مفاهيم وروش تدريس رياضيات درپيش دبستان ودبستان روانشناسی + علوم تربیتی حسین پور نعیمه 101 15:30 - 14:00 پنجشنبه 27 4 - 11 - 25 2 - 9
25 آموزش و پرورش پيش دبستاني دبستان و متوسطه در ايران روانشناسی + علوم تربیتی حسین پور نعیمه 102 13:00 - 11:30 پنجشنبه 27 4 - 11 - 25
26 اصول برنامه ريزي آموزشی روانشناسی + علوم تربیتی محمودی شادی 206 11:15 - 09:45 پنجشنبه 2 - 9 - 16 - 23
27 مباني و اصول برنامه ريزي آموزشي روانشناسی + علوم تربیتی محمودی شادی 101 09:30 - 08:00 پنجشنبه 11 - 25 2 - 9 - 16 - 23
28 تاريخچه ومكاتب روانشناسي روانشناسی + علوم تربیتی آذربنیاد آرش 205 11:15 - 09:45 پنجشنبه 16 - 23
29 تاريخچه ومكاتب روانشناسي روانشناسی + علوم تربیتی آذربنیاد آرش 206 13:00 - 11:30 پنجشنبه 2 - 9
30 روانشناسي از ديدگاه انديشمندان مسلمان روانشناسی + علوم تربیتی آذربنیاد آرش 201 09:30 - 08:00 پنجشنبه 11 - 25 2 - 9 - 16 - 23
31 روان شناسي عمومي + مباحث اساسي در روانشناسي1 روانشناسی + علوم تربیتی آذربنیاد آرش 205 11:15 - 09:45 پنجشنبه 27 4 - 11 - 25 2 - 9
32 ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت - ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2 حسابداری معروفی مریم 205 13:00 - 11:30 سه شنبه 30 7 - 14 - 21
33 ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت - ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2 مدیریت دولتی معروفی مریم 205 13:00 - 11:30 سه شنبه 30 7 - 14 - 21
34 ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت - ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2 مدیریت بازرگانی معروفی مریم 205 13:00 - 11:30 سه شنبه 30 7 - 14 - 21
35 ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت - ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2 حسابداری معروفی مریم 204 15:30 - 14:00 سه شنبه 25 2 - 9 - 16 - 23
36 ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت - ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2 مدیریت دولتی معروفی مریم 204 15:30 - 14:00 سه شنبه 25 2 - 9 - 16 - 23
37 ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت - ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2 مدیریت بازرگانی معروفی مریم 204 15:30 - 14:00 سه شنبه 25 2 - 9 - 16 - 23
38 آمار و احتمالات - آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت1 حسابداری معروفی مریم 102 11:15 - 09:45 سه شنبه 25 2 - 9 - 16 - 23 - 30 7 - 14 - 21
39 آمار و احتمالات - آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت1 مدیریت دولتی معروفی مریم 102 11:15 - 09:45 سه شنبه 25 2 - 9 - 16 - 23 - 30 7 - 14 - 21
40 آمار و احتمالات - آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت1 مدیریت بازرگانی معروفی مریم 102 11:15 - 09:45 سه شنبه 25 2 - 9 - 16 - 23 - 30 7 - 14 - 21