سامانه برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور سردشت

تاریخ امروز : سه شنبه 06-مهر-1395      /      تاریخ آخرین بروز رسانی : دوشنبه 05-07-1395

جستجوی برنامه کلاسی بر اساس رشته تحصیلی

جهت دریافت به تفکیک رشته بر روی رشته مورد نظر کلیک نمایید
مشاهده برنامه به تفکیک روز
تاریخ امروز پیش فرض انتخاب شده است
جستجوی پیشرفته برنامه کلاسی بر اساس : نام درس - رشته - استاد - تاریخ
تاریخ استاد رشته نام درس


آخرین تغییرات برنامه کلاسی


ردیف نام درس رشته استاد کلاس ساعت روز مهر آبان آذر
1 گفت و شنود 1 مترجمی زبان انگلیسی رحیمی افشین لابراتوار 14:20 - 13:10 سه شنبه 18 - 25 2 - 9 - 16 - 23
2 ترجمه انفرادی 2 مترجمی زبان انگلیسی رحیمی افشین لابراتوار 14:20 - 13:10 سه شنبه 13 - 27 4 - 11
3 زبان عمومی - خانم ها - میانترم دروس عمومی حاجی مینه شادی 101 16:00 - 14:30 پنجشنبه 25
4 زبان عمومی - خانم ها دروس عمومی حاجی مینه شادی 101 16:00 - 14:30 پنجشنبه 22 - 29 6 - 13 - 20 - 27 4 - 11
5 فنون یادگیری زبان مترجمی زبان انگلیسی حاجی مینه شادی 101 13:00 - 11:30 پنجشنبه 29 6 - 13 - 20 - 27 4 - 11 - 25
6 خواندن ودرك مفاهيم 2 مترجمی زبان انگلیسی شلماشی سارا 206 13:00 - 11:30 پنجشنبه 8 - 15 - 22 - 29 6 - 13 - 20 - 27 4 - 11 - 25
7 بیان شفاهی داستان 1 مترجمی زبان انگلیسی علیپور شیرزاد 204 13:00 - 11:30 پنجشنبه 8 - 15 - 22 - 29 6 - 13 - 20 - 27 4 - 11 - 25
8 بیان شفاهی داستان 2 مترجمی زبان انگلیسی علیپور شیرزاد لابراتوار 11:15 - 09:45 پنجشنبه 8 - 15 - 22 - 29 6 - 13 - 20 - 27 4 - 11 - 25
9 دستورنگارش 2 مترجمی زبان انگلیسی سمیعی رئوف 102 11:15 - 09:45 پنجشنبه 8 - 15 - 22 - 29 6 - 13 - 20 - 27 4 - 11 - 25
10 بررسي آثارترجمه شده اسلامي 2 مترجمی زبان انگلیسی حاجی مینه شادی 206 11:15 - 09:45 پنجشنبه 20 - 27 4 - 11 - 25
11 بررسي آثارترجمه شده اسلامي 1 مترجمی زبان انگلیسی حاجی مینه شادی 206 11:15 - 09:45 پنجشنبه 15 - 22 - 29 6 - 13
12 اصول ومباني نظري ترجمه مترجمی زبان انگلیسی شلماشی سارا 204 11:15 - 09:45 پنجشنبه 13 - 20 - 27 4 - 11 - 25
13 ترجمه متون سیاسی مترجمی زبان انگلیسی شلماشی سارا 204 11:15 - 09:45 پنجشنبه 8 - 15 - 22 - 29 6
14 كاربرداصطلاحات وتعبيرات زبان مترجمی زبان انگلیسی شلماشی سارا 206 09:30 - 08:00 پنجشنبه 13 - 20 - 27 4 - 11 - 25
15 ترجمه پیشرفته 1 مترجمی زبان انگلیسی شلماشی سارا 206 09:30 - 08:00 پنجشنبه 8 - 15 - 22 - 29 6
16 ترجمه نوار و فیلم مترجمی زبان انگلیسی رحیمی افشین لابراتوار 13:00 - 11:30 پنجشنبه 8 - 15 - 22 - 29 6 - 13 - 20 - 27 4 - 11 - 25
17 دستور نگارش 1 مترجمی زبان انگلیسی رحیمی افشین 101 09:30 - 08:00 پنجشنبه 15 - 22 - 29 6 - 13 - 20 - 27 4 - 11 - 25
18 ترجمه شفاهی 1 مترجمی زبان انگلیسی حاجی مینه شادی 204 09:30 - 08:00 پنجشنبه 15 - 22 - 29 6 - 13 - 20 - 27 4 - 11 - 25
19 ترجمه شفاهی 2 مترجمی زبان انگلیسی آقایی احسان 205 14:20 - 13:10 پنجشنبه 8 - 15 - 22 - 29 6 - 13 - 20
20 آواشناسی مترجمی زبان انگلیسی آقایی احسان 205 13:00 - 11:30 پنجشنبه 20 - 27 4 - 11 - 25
21 نامه تگاری مترجمی زبان انگلیسی آقایی احسان 205 13:00 - 11:30 پنجشنبه 8 - 15 - 22 - 29 6 - 13
22 زبان عمومی - آقایان - میانترم دروس عمومی آقایی احسان 205 11:15 - 09:45 پنجشنبه 4
23 زبان عمومی - آقایان دروس عمومی آقایی احسان 205 11:15 - 09:45 پنجشنبه 15 - 22 - 29 6 - 13 - 20 - 27
24 خواندن و درک مفاهیم 3 مترجمی زبان انگلیسی آقایی احسان 205 09:30 - 08:00 پنجشنبه 8 - 15 - 22 - 29 6 - 13 - 20 - 27 4 - 11 - 25
25 گفت و شنود 2 مترجمی زبان انگلیسی سمیعی رئوف لابراتوار 09:30 - 08:00 پنجشنبه 8 - 15 - 22 - 29 6 - 13 - 20 - 27 4 - 11 - 25
26 بررسی مقابله ای ساخت جمله مترجمی زبان انگلیسی شلماشی سارا 205 16:00 - 14:30 چهارشنبه 12 - 19 - 26 3 - 17 - 24
27 ترجمه متون ساده مترجمی زبان انگلیسی شلماشی سارا 205 16:00 - 14:30 چهارشنبه 7 - 14 - 28 5
28 خواندن و درک مفاهیم 1 مترجمی زبان انگلیسی آقایی احسان 203 16:00 - 14:30 چهارشنبه 14 - 28 5 - 12 - 19 - 26 3 - 17 - 24
29 آزمون سازی زبان انگلیسی مترجمی زبان انگلیسی رحیمی افشین لابراتوار 16:00 - 14:30 چهارشنبه 26 3 - 17 - 24
30 روش تدریس زبان انگلیسی مترجمی زبان انگلیسی رحیمی افشین لابراتوار 16:00 - 14:30 چهارشنبه 7 - 14 - 28 5 - 12 - 19
31 نمونه های نثر ساده انگلیسی مترجمی زبان انگلیسی رحیمی افشین لابراتوار 14:20 - 13:10 چهارشنبه 26 3 - 17 - 24
32 نگارش پیشرفته مترجمی زبان انگلیسی رحیمی افشین لابراتوار 14:20 - 13:10 چهارشنبه 7 - 14 - 28 5 - 12 - 19
33 ترجمه متون مطبوعاتي 2 مترجمی زبان انگلیسی شلماشی سارا لابراتوار 13:00 - 11:30 چهارشنبه 19 - 26 3 - 17 - 24
34 اصول و روش ترجمه مترجمی زبان انگلیسی شلماشی سارا لابراتوار 13:00 - 11:30 چهارشنبه 7 - 14 - 28 5 - 12
35 ترجمه متون ادبی مترجمی زبان انگلیسی علیپور شیرزاد 205 13:00 - 11:30 چهارشنبه 12 - 19 - 26 3 - 17 - 24
36 نمونه های شعر ساده مترجمی زبان انگلیسی علیپور شیرزاد 205 13:00 - 11:30 چهارشنبه 7 - 14 - 28 5
37 درآمدی بر ادبیات انگلیسی 2 مترجمی زبان انگلیسی علیپور شیرزاد 205 11:15 - 09:45 چهارشنبه 12 - 19 - 26 3 - 17 - 24
38 درآمدی بر ادبیات انگلیسی 1 مترجمی زبان انگلیسی علیپور شیرزاد 205 11:15 - 09:45 چهارشنبه 7 - 14 - 28 5
39 واژه شناسی مترجمی زبان انگلیسی سمیعی رئوف لابراتوار 11:15 - 09:45 چهارشنبه 26 3 - 17 - 24
40 مقاله نویسی مترجمی زبان انگلیسی سمیعی رئوف لابراتوار 11:15 - 09:45 چهارشنبه 7 - 14 - 28 5 - 12 - 19