کلاس های جبرانی


ردیف نام درس استاد کلاس ساعت روز تاریخ برگزاری تاریخ ثبت
1 اقتصاد کلان - جبرانی بایزیدی رحمان 206 16:15 - 14:45 پنجشنبه 22 آذر چهارشنبه 21-09-1397
2 پزشکی قانونی(شروع کلاس 9 صبح) - جبرانی و میانترم اسماعیلی ثانی دکتر عباس 205 11:15 - 09:45 چهارشنبه 21 آذر سه شنبه 20-09-1397