کلاس های جبرانی


ردیف نام درس استاد کلاس ساعت روز تاریخ برگزاری تاریخ ثبت
1 دستور انگلیسی پیشرفته - جبرانی آقایی احسان 201 13:00 - 11:30 چهارشنبه 1 خرداد دوشنبه 30-02-1398
2 اصول و مبانی نظری ترجمه - جبرانی آقایی احسان 201 11:15 - 09:45 چهارشنبه 1 خرداد دوشنبه 30-02-1398
3 دستور انگلیسی - جبرانی آقایی احسان 201 09:30 - 08:00 چهارشنبه 1 خرداد دوشنبه 30-02-1398