کلاس های جبرانی


ردیف نام درس استاد کلاس ساعت روز تاریخ برگزاری تاریخ ثبت
1 ریاضیات پایه 2 - جبرانی معروفی دکترمریم 205 13:50 - 13:10 چهارشنبه 2 خرداد سه شنبه 01-03-1397
2 ریاضیات پایه 1 - جبرانی معروفی دکترمریم 205 13:00 - 11:30 چهارشنبه 2 خرداد سه شنبه 01-03-1397
3 جبرانی میانترم های دکتر امامی امامی دکتر عبدالسلام 201 13:00 - 11:30 چهارشنبه 2 خرداد سه شنبه 01-03-1397
4 خواندن و درک مفاهیم1 (جبرانی) آقایی احسان 204 17:15 - 15:45 سه شنبه 25 اردیبهشت چهارشنبه 19-02-1397
5 متون فقه 1 - جبرانی امامی دکتر عبدالسلام 201 09:30 - 08:00 سه شنبه 4 اردیبهشت سه شنبه 28-01-1397
6 فناوری اطلاعات+ کاربرد کامپیوتر در روانشناسی- جبرانی مصطفایی دکتر علی لابراتوار 15:30 - 14:00 دوشنبه 10 اردیبهشت دوشنبه 03-02-1397
7 نظریه ها و فنون مشاوره و روان درمانی- جبرانی مصطفایی دکتر علی 206 13:00 - 11:30 دوشنبه 10 اردیبهشت دوشنبه 03-02-1397
8 آمار توصیفی ( روانشناسی و علوم تربیتی)- جبرانی مصطفایی دکتر علی 204 17:15 - 15:45 دوشنبه 10 اردیبهشت دوشنبه 03-02-1397
9 آمار استنباطی(رشته روانشناسی+علوم تربیتی)- جبرانی مصطفایی دکتر علی 201 13:50 - 13:10 دوشنبه 10 اردیبهشت دوشنبه 03-02-1397