آزمون های میانترم

مرتب شده بر اساس رشته


ردیف نام درس رشته استاد کلاس ساعت روز تاریخ برگزاری
1 مباني سازمان ومديريت - میانترم حسابداری و مدیریت اسماعیل زاده دکترخلیل 204 17:30 - 16:20 چهارشنبه 13 آذر
2 مديريت منابع انساني - میانترم حسابداری و مدیریت اسماعیل زاده دکترخلیل 103 17:30 - 16:20 چهارشنبه 13 آذر
3 مباني مديريت دولتي - میانترم حسابداری و مدیریت اسماعیل زاده دکترخلیل 204 17:30 - 16:20 چهارشنبه 6 آذر
4 ماليه عمومي - میانترم حسابداری و مدیریت اسماعیل زاده دکترخلیل 103 17:30 - 16:20 چهارشنبه 6 آذر
5 رفتارسازماني - میانترم حسابداری و مدیریت حیاک دکترکاوه 206 17:30 - 16:20 سه شنبه 12 آذر
6 مديريت استراتژيك - میانترم حسابداری و مدیریت دکترخلیل اسماعیل زاده 205 17:30 - 16:20 چهارشنبه 13 آذر
7 حقوق بازرگاني - میانترم حسابداری و مدیریت رحیمی افشار 202 16:15 - 14:45 پنجشنبه 21 آذر
8 کاربرد کامپیوتر در حسابداری + کاربرد کامپیوتر در مدیریت - میانترم + عملی حسابداری و مدیریت محمدپور اوین لابراتوار 11:15 - 09:45 سه شنبه 19 آذر
9 حقوق جزاي اختصاصي(4) جرايم عليه شخصيت معنوي اشخاص - میانترم حقوق حمزه احمد 206 09:30 - 08:00 چهارشنبه 6 آذر
10 حقوق هوایی - میانترم حقوق حمزه احمد 204 09:30 - 08:00 چهارشنبه 6 آذر
11 متون فقه 3 - میانترم حقوق واعظ کمال 204 16:15 - 14:45 پنجشنبه 21 آذر
12 كليات حقوق شهروندي - میانترم حقوق واعظ کمال 101 16:15 - 14:45 پنجشنبه 21 آذر
13 مباني و اصول مديريت آموزشي - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی حسین پور نعیمه 203 14:40 - 13:10 پنجشنبه 21 آذر
14 آسیب شناسی اجتماعی- میانترم روانشناسی + علوم تربیتی حکمت شرمین 102 13:00 - 11:30 پنجشنبه 21 آذر
15 مبانی جامعه شناسی - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی حکمت شرمین 201 11:15 - 09:45 پنجشنبه 21 آذر
16 آزمون های روانشناختی 2 - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 203 11:15 - 09:45 پنجشنبه 21 آذر
17 روانسنجی - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 203 11:15 - 09:45 پنجشنبه 14 آذر
18 روانشناسی صنعتی و سازمانی - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 203 11:15 - 09:45 پنجشنبه 7 آذر
19 سنجش و اندازه گیری - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 203 11:15 - 09:45 پنجشنبه 30 آبان