آزمون های میانترم

مرتب شده بر اساس رشته


ردیف نام درس رشته استاد کلاس ساعت روز تاریخ برگزاری
1 آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - میانترم دروس عمومی احمدیان علی 205 09:30 - 08:00 پنجشنبه 9 خرداد
2 تربیت بدنی + ورزش 1 (آقایان) - میانترم دروس عمومی ستمدیده مصطفی 101 14:40 - 13:10 دوشنبه 6 خرداد
3 تربیت بدنی + ورزش 1 (آقایان) - میانترم دروس عمومی ستمدیده مصطفی 101 13:00 - 11:30 دوشنبه 6 خرداد
4 تربیت بدنی + ورزش 1 (خانم ها) ،ساعت 10- میانترم دروس عمومی سعدی شیوا 202 11:15 - 09:45 پنجشنبه 9 خرداد
5 تفسیر موضوعی قرآن - میانترم دروس عمومی علیزاده محمد حسین 203 14:40 - 13:10 پنجشنبه 9 خرداد
6 انقلاب اسلامی ایران - میانترم دروس عمومی علیزاده محمد حسین 205 16:15 - 14:45 چهارشنبه 8 خرداد
7 اندیشه اسلامی 1 - میانترم دروس عمومی علیزاده محمد حسین 205 16:15 - 14:45 چهارشنبه 1 خرداد
8 اخلاق اسلامی + آیین زندگی - میانترم دروس عمومی علیزاده محمد حسین 205 16:15 - 14:45 چهارشنبه 28 فروردین
9 دانش خانواده و جمعیت - میانترم دروس عمومی علیزاده محمد حسین 205 17:30 - 16:20 سه شنبه 17 اردیبهشت
10 اندیشه اسلامی 2 - میانترم دروس عمومی علیزاده محمد حسین 205 16:15 - 14:45 سه شنبه 31 اردیبهشت
11 فرهنگ و تمدن اسلام و ایران - میانترم دروس عمومی علیزاده محمد حسین 205 16:15 - 14:45 سه شنبه 27 فروردین
12 روانشناسی عمومی (تمامی رشته ها) - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی امانی حسن 103 11:15 - 09:45 سه شنبه 7 خرداد
13 تکنولوژی آموزشی (میانترم) روانشناسی + علوم تربیتی جهان آرا دکتر عبدالرحیم 103 13:00 - 11:30 سه شنبه 17 اردیبهشت
14 روش تدريس علوم تجربي و اجتماعي+ روش تدريس فارسي و آموزش كودكان دو زبانه - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی حسین پور نعیمه 201 14:40 - 13:10 سه شنبه 24 اردیبهشت
15 منطق - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی حسین پور نعیمه 101 16:15 - 14:45 سه شنبه 24 اردیبهشت
16 ادبيات كودكان + بهداشت و تغذيه مادر و كودك- میانترم روانشناسی + علوم تربیتی حسین پور نعیمه 206 14:40 - 13:10 دوشنبه 9 اردیبهشت
17 آموزه هاي روانشناسي در حديث - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی حسین پور نعیمه 201 14:40 - 13:10 چهارشنبه 11 اردیبهشت
18 آموزه هاي تربيتي آيات قرآن + آموزه هاي روانشناسي در قرآن-میانترم روانشناسی + علوم تربیتی حسین پور نعیمه 201 14:40 - 13:10 چهارشنبه 28 فروردین