آزمون های میانترم

مرتب شده بر اساس رشته


ردیف نام درس رشته استاد کلاس ساعت روز تاریخ برگزاری
1 فارسی عمومی(آقایان)- میانترم (گروهB) دروس عمومی محمودپور دکتر لقمان 205 13:00 - 11:30 پنجشنبه 24 آبان
2 فارسی عمومی(آقایان)- میانترم (گروهA) دروس عمومی محمودپور دکتر لقمان 205 11:15 - 09:45 پنجشنبه 24 آبان
3 فارسی عمومی(خانم ها)- میانترم گروه B دروس عمومی محمودپور دکتر لقمان 205 11:15 - 09:45 چهارشنبه 23 آبان
4 فارسی عمومی(خانم ها)- میانترم گروه A دروس عمومی محمودپور دکتر لقمان 205 09:30 - 08:00 چهارشنبه 23 آبان
5 ادبیات کودکان و نوجوانان- میانترم روانشناسی + علوم تربیتی محمودپور دکتر لقمان 103 11:15 - 09:45 پنجشنبه 15 آذر
6 نگارش فارسی- میانترم مترجمی زبان انگلیسی محمودپور دکتر لقمان 205 09:30 - 08:00 پنجشنبه 24 آبان
7 آشنایی با ادبیات معاصر- میانترم مترجمی زبان انگلیسی محمودپور دکتر لقمان 205 13:00 - 11:30 چهارشنبه 9 آبان
8 ساخت زبان فارسی- میانترم مترجمی زبان انگلیسی محمودپور دکتر لقمان 205 13:00 - 11:30 چهارشنبه 14 آذر