آزمون های میانترم

مرتب شده بر اساس رشته


ردیف نام درس رشته استاد کلاس ساعت روز تاریخ برگزاری
1 كاربردكامپيوتردرحسابداري + كاربرد كامپيوتر در مديريت - آزمون عملی و میانترم حسابداری و مدیریت ابوبکری عبدالرحمن لابراتوار 15:30 - 14:00 پنجشنبه 27 اردیبهشت
2 حسابداری صنعتی 1 - میانترم حسابداری و مدیریت ابوبکری عبدالرحمن 205 13:00 - 11:30 پنجشنبه 27 اردیبهشت
3 حسابداری میانه 2 - میانترم حسابداری و مدیریت احمدیان احمد 203 17:15 - 15:45 دوشنبه 7 خرداد
4 حسابداری پیشرفته 2 - میانترم حسابداری و مدیریت احمدیان احمد 204 15:30 - 14:00 دوشنبه 7 خرداد
5 مباني واصول سازمان ومديريت + مباني سازمان ومديريت - میانترم حسابداری و مدیریت اسماعیل زاده دکترخلیل 102 15:30 - 14:00 سه شنبه 8 خرداد
6 زبان تخصصی2 - میانترم حسابداری و مدیریت خضری علی 201 17:15 - 15:45 چهارشنبه 5 اردیبهشت
7 حسابداری میانه1 - میانترم حسابداری و مدیریت خضری علی 202 15:30 - 14:00 چهارشنبه 2 خرداد
8 مدیریت مالی 2 - میانترم حسابداری و مدیریت خضری علی 203 13:00 - 11:30 چهارشنبه 2 خرداد
9 مدیریت مالی1 - میانترم حسابداری و مدیریت خضری علی 203 11:15 - 09:45 چهارشنبه 2 خرداد
10 مبانی تنظیم بودجه - میانترم حسابداری و مدیریت خلیفه لقمان 205 11:15 - 09:45 دوشنبه 3 اردیبهشت
11 اصول حسابداری 1 - میانترم حسابداری و مدیریت خلیفه لقمان 205 17:15 - 15:45 دوشنبه 7 خرداد
12 حسابرسی ۲ - میانترم حسابداری و مدیریت خلیفه لقمان 205 15:30 - 14:00 دوشنبه 7 خرداد
13 مدیریت تولید - میانترم حسابداری و مدیریت خلیفه لقمان 205 11:15 - 09:45 دوشنبه 7 خرداد
14 حقوق بازرگانی - میانترم حسابداری و مدیریت رحیمی افشار 204 09:30 - 08:00 پنجشنبه 3 خرداد
15 زبان تخصصی1(رشته حسابداری) - میانترم حسابداری و مدیریت رحیمی دکتر مهران 203 11:15 - 09:45 سه شنبه 11 اردیبهشت
16 نحوه تنظيم وكنترل بودجه ريزي + فراگردتنظيم وكنترل بودجه - میانترم حسابداری و مدیریت رحیمی دکتر مهران 202 13:50 - 13:10 دوشنبه 17 اردیبهشت
17 مباحث جاری در حسابداری - میانترم حسابداری و مدیریت رحیمی دکتر مهران 202 13:00 - 11:30 دوشنبه 7 خرداد
18 حسابداری پیشرفته1 - میانترم حسابداری و مدیریت رحیمی دکتر مهران 202 13:00 - 11:30 سه شنبه 8 خرداد
19 اصول حسابداری3 - میانترم حسابداری و مدیریت رحیمی دکتر مهران 202 11:15 - 09:45 دوشنبه 7 خرداد
20 حسابداری صنعتی3 - میانترم حسابداری و مدیریت رشیدپور رحمت 202 17:15 - 15:45 پنجشنبه 10 خرداد
21 حسابرسی1 - میانترم حسابداری و مدیریت سلیمان پور هاوار 201 17:15 - 15:45 دوشنبه 24 اردیبهشت
22 پول و ارز و بانکداری - میانترم حسابداری و مدیریت صادقی محمد 203 17:15 - 15:45 پنجشنبه 27 اردیبهشت
23 حسابداری صنعتی2 - میانترم حسابداری و مدیریت صادقی محمد 204 15:30 - 14:00 پنجشنبه 3 خرداد
24 اصول حسابداری2 - میانترم حسابداری و مدیریت ظاهری شریف 202 13:00 - 11:30 پنجشنبه 10 خرداد
25 حسابداری دولتی+حسابداری و حسابرسی دولتی - میانترم حسابداری و مدیریت ظاهری شریف 202 11:15 - 09:45 پنجشنبه 10 خرداد
26 زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت - میانترم حسابداری و مدیریت محمدپور اوین 203 13:00 - 11:30 دوشنبه 31 اردیبهشت
27 روانشناسی عمومی (رشته حسابداری و علوم تربيتي) + مباحث اساسی در روانشناسی1 - میانترم حسابداری و مدیریت مصطفایی دکتر علی 204 13:00 - 11:30 سه شنبه 4 اردیبهشت
28 ریاضیات پایه + ریاضایت پایه و مقدمات آمار 1 - میانترم حسابداری و مدیریت معروفی دکترمریم 201 13:00 - 11:30 دوشنبه 7 خرداد
29 آمار و احتمالات و کاربرد ان در مدیریت 2 + کاربرد آمار در مدیریت بازرگانی - میانترم حسابداری و مدیریت معروفی دکترمریم 205 13:00 - 11:30 سه شنبه 8 خرداد
30 ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت + ریاضایت پایه و مقدمات آمار 2 - میانترم حسابداری و مدیریت معروفی دکترمریم 205 11:15 - 09:45 سه شنبه 8 خرداد
31 آمار و احتمالات + آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت 1 - میانترم حسابداری و مدیریت معروفی دکترمریم 201 15:30 - 14:00 دوشنبه 7 خرداد
32 حقوق سازمانهای بین الملل - میانترم حقوق احمدنژاد سلیمان 203 13:50 - 13:10 دوشنبه 24 اردیبهشت
33 حقوق بین الملل خصوصی1-میانترم حقوق احمدنژاد سلیمان 203 13:50 - 13:10 دوشنبه 10 اردیبهشت
34 آیین دادرسی مدنی2 - میانترم حقوق اسماعیل زاده خالد 202 17:15 - 15:45 دوشنبه 10 اردیبهشت
35 حقوق بین الملل عمومی1 - میانترم حقوق اسماعیل زاده خالد 202 15:30 - 14:00 دوشنبه 10 اردیبهشت
36 متون فقه 1 - میانترم حقوق امامی دکتر عبدالسلام 103 13:00 - 11:30 پنجشنبه 6 اردیبهشت
37 حقوق مدنی6 - میانترم حقوق امامی دکتر عبدالسلام 101 13:00 - 11:30 چهارشنبه 26 اردیبهشت
38 حقوق مدنی7 - میانترم حقوق امامی دکتر عبدالسلام 101 11:15 - 09:45 چهارشنبه 26 اردیبهشت
39 حقوق مدنی5 - میانترم حقوق امامی دکتر عبدالسلام 101 09:30 - 08:00 چهارشنبه 26 اردیبهشت
40 آیین دادرسی کیفری2 - میانترم حقوق حمزه احمد 102 13:00 - 11:30 دوشنبه 17 اردیبهشت
41 آیین دادرسی کیفری 1- میانترم حقوق حمزه احمد 201 11:15 - 09:45 دوشنبه 17 اردیبهشت
42 روش تحقيق (کد درس:1223255) - میانترم حقوق حمزه احمد 201 13:50 - 13:10 دوشنبه 31 اردیبهشت
43 حقوق رسانه (کد درس:1223248) - میانترم حقوق حمزه احمد 201 13:50 - 13:10 دوشنبه 24 اردیبهشت
44 متون حقوقي (3)حقوق عمومي - میانترم حقوق حمزه پور علیرضا 205 13:00 - 11:30 پنجشنبه 3 خرداد
45 متون حقوقي 1 - میانترم حقوق حمزه پور علیرضا 203 15:30 - 14:00 پنجشنبه 3 خرداد
46 متون حقوقي ۲ - میانترم حقوق حمزه پور علیرضا 203 13:00 - 11:30 پنجشنبه 3 خرداد
47 حقوق جزای عمومی 2 - میانترم حقوق حمزه پور علیرضا 203 17:15 - 15:45 سه شنبه 11 اردیبهشت
48 حقوق تجارت 3 (رشته حقوق) + حقوق تجارت (مدیریت بازرگانی) - میانترم حقوق حمزه پور علیرضا 202 15:30 - 14:00 سه شنبه 11 اردیبهشت
49 حقوق جزاي بين الملل ايران - میانترم حقوق خداکرم ولی 201 17:15 - 15:45 دوشنبه 7 خرداد
50 کیفرشناسی - میانترم حقوق خداکرم ولی 202 17:15 - 15:45 دوشنبه 7 خرداد
51 ادله اثبات دعوی - میانترم حقوق رحیمی افشار 203 11:15 - 09:45 پنجشنبه 13 اردیبهشت
52 حقوق تجارت 1 - میانترم حقوق رحیمی افشار 204 13:50 - 13:10 چهارشنبه 5 اردیبهشت
53 حقوق تجارت4 - میانترم حقوق رحیمی افشار 201 11:15 - 09:45 سه شنبه 18 اردیبهشت
54 حقوق مدنی 2 - میانترم حقوق رحیمی افشار 204 11:15 - 09:45 چهارشنبه 29 فروردین
55 رویه قضایی - میانترم حقوق رحیمی افشار 203 09:30 - 08:00 چهارشنبه 9 خرداد
56 حقوق مدنی1 - میانترم حقوق رحیمی افشار 203 09:30 - 08:00 چهارشنبه 29 فروردین
57 حقوق مدنی4 - میانترم حقوق رحیمی افشار 205 13:00 - 11:30 پنجشنبه 10 خرداد
58 حقوق مدنی 3 - میانترم حقوق رحیمی افشار 204 13:00 - 11:30 چهارشنبه 9 خرداد
59 متون فقه 2 + متون فقه 3 - میانترم حقوق سلطانیان دکتر کیهان 201 11:15 - 09:45 پنجشنبه 3 خرداد
60 اصول فقه 1 + اصول فقه 2 - میانترم حقوق سلطانیان دکتر کیهان 201 09:30 - 08:00 پنجشنبه 3 خرداد
61 حقوق مدنی 8 - میانترم حقوق سلطانیان دکتر کیهان 201 13:50 - 13:10 پنجشنبه 27 اردیبهشت
62 اصول فقه 1 - میانترم حقوق سلطانیان دکتر کیهان 201 13:50 - 13:10 چهارشنبه 26 اردیبهشت
63 قواعدفقه (1) مدني - میانترم حقوق سلطانیان دکتر کیهان 202 13:50 - 13:10 چهارشنبه 2 خرداد
64 قواعد فقه 2 - میانترم حقوق سلطانیان دکتر کیهان 201 13:50 - 13:10 چهارشنبه 19 اردیبهشت
65 متون فقه 4 - میانترم حقوق سلطانیان دکتر کیهان 201 13:50 - 13:10 چهارشنبه 2 خرداد
66 حقوق فضای مجازی - میانترم حقوق سلیم پور ارسلان 203 13:50 - 13:10 دوشنبه 31 اردیبهشت
67 حقوق محیط زیست - میانترم حقوق سلیم پور ارسلان 203 13:50 - 13:10 دوشنبه 17 اردیبهشت
68 حقوق اداری2 - میانترم حقوق سلیم پور ارسلان 102 13:00 - 11:30 سه شنبه 18 اردیبهشت
69 حقوق اساسی3 - میانترم حقوق سلیم پور ارسلان 204 11:15 - 09:45 سه شنبه 8 خرداد
70 حقوق مالیه عمومی - میانترم حقوق سلیم پور ارسلان 102 13:00 - 11:30 سه شنبه 25 اردیبهشت
71 حقوق تطبیقی - میانترم حقوق سلیم پور ارسلان 204 13:00 - 11:30 دوشنبه 7 خرداد
72 حقوق اساسی2 - میانترم حقوق سلیم پور ارسلان 204 13:50 - 13:10 دوشنبه 10 اردیبهشت
73 حقوق کار - میانترم حقوق سلیم پور ارسلان 102 11:15 - 09:45 دوشنبه 7 خرداد
74 حقوق اداری1 - میانترم حقوق سلیم پور ارسلان 102 11:15 - 09:45 دوشنبه 3 اردیبهشت
75 حقوق بیمه - میانترم حقوق سلیم پور ارسلان 203 09:30 - 08:00 دوشنبه 10 اردیبهشت
76 حقوق اساسی 1 - میانترم حقوق علی احمدیان 203 13:00 - 11:30 سه شنبه 25 اردیبهشت
77 آیین دادرسی مدنی 3 - میانترم حقوق قادرزاده عثمان 205 17:15 - 15:45 سه شنبه 18 اردیبهشت
78 حقوق تجارت 2 - میانترم حقوق قادرزاده عثمان 205 15:30 - 14:00 سه شنبه 11 اردیبهشت
79 حقوق بین الملل خصوصی2 - میانترم حقوق قادری دکتر جعفر 102 15:30 - 14:00 چهارشنبه 19 اردیبهشت
80 حقوق بین الملل عمومی2 - میانترم حقوق قادری دکتر جعفر 203 15:30 - 14:00 دوشنبه 17 اردیبهشت
81 آیین دادرسی مدنی1 - میانترم حقوق کشاوری امیر 102 17:15 - 15:45 دوشنبه 3 اردیبهشت
82 حقوق جزای اختصاصی1 - میانترم حقوق کشاوری امیر 204 17:15 - 15:45 سه شنبه 11 اردیبهشت
83 مقدمه علم حقوق - میانترم حقوق کشاوری امیر 102 17:15 - 15:45 دوشنبه 7 خرداد
84 حقوق ثبت - میانترم حقوق محمودی امید 204 11:15 - 09:45 پنجشنبه 27 اردیبهشت
85 حقوق جزای اختصاصی2 - میانترم حقوق محمودی امید 201 13:50 - 13:10 پنجشنبه 13 اردیبهشت
86 جرم شناسی - میانترم حقوق محمودی امید 201 15:30 - 14:00 پنجشنبه 27 اردیبهشت
87 حقوق جزای عمومی1 - میانترم حقوق محمودی امید 201 13:50 - 13:10 پنجشنبه 6 اردیبهشت
88 حقوق جزای عمومی3 - میانترم حقوق واعظ کمال 103 17:15 - 15:45 چهارشنبه 19 اردیبهشت
89 حقوق جزای اختصاصی3 + حقوق جزاي اختصاصي(2) جرايم عليه مصالح عمومي كشور - میانترم حقوق واعظ کمال 204 15:30 - 14:00 سه شنبه 11 اردیبهشت
90 زبان عمومی - میانترم دروس عمومی آقایی احسان 205 09:30 - 08:00 پنجشنبه 20 اردیبهشت
91 انقلاب اسلامی ایران - میانترم دروس عمومی علیزاده محمد حسین 205 17:15 - 15:45 پنجشنبه 3 خرداد
92 فرهنگ و تمدن اسلام و ایران - میانترم دروس عمومی علیزاده محمد حسین 205 17:15 - 15:45 پنجشنبه 10 خرداد
93 آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - میانترم دروس عمومی علیزاده محمد حسین 205 15:30 - 14:00 پنجشنبه 6 اردیبهشت
94 فارسي عمومی (آقایان) - میانترم دروس عمومی محمودپور دکتر لقمان 102 13:50 - 13:10 دوشنبه 10 اردیبهشت
95 فارسي عمومی (خانم ها) - میانترم دروس عمومی محمودپور دکتر لقمان 101 13:50 - 13:10 دوشنبه 10 اردیبهشت
96 روانشناسي بازي - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی آذربنیاد آرش 203 13:50 - 13:10 پنجشنبه 3 خرداد
97 مكتب هاي فلسفي و نظريه هاي تربيتي - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی آذربنیاد آرش 102 15:30 - 14:00 پنجشنبه 10 خرداد
98 آموزه هاي روانشناسي در حديث - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی آذربنیاد آرش 102 13:50 - 13:10 پنجشنبه 6 اردیبهشت
99 روانشناسي اعتياد - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی امانی حسن 101 11:15 - 09:45 پنجشنبه 10 خرداد
100 مسائل آموزش وپرورش ايران - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی جهان آرا دکتر عبدالرحیم 103 13:50 - 13:10 سه شنبه 25 اردیبهشت
101 روش تحقيق كمي و كيفي + مقدمات روشهاي تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی جهان آرا دکتر عبدالرحیم 103 13:00 - 11:30 دوشنبه 7 خرداد
102 حركات ورزشي و سرود هاي خاص - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی جهان آرا دکتر عبدالرحیم 103 13:50 - 13:10 سه شنبه 18 اردیبهشت
103 روش تحقيق درعلوم تربيتي ( کد درس: 1211051) - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی جهان آرا دکتر عبدالرحیم 103 11:15 - 09:45 دوشنبه 7 خرداد
104 آموزش و پرورش تطبيقي - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی جهان آرا دکتر عبدالرحیم 103 13:50 - 13:10 سه شنبه 11 اردیبهشت
105 مبانی و اصول مدیریت آموزشی - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی جهان آرا دکتر عبدالرحیم 103 11:15 - 09:45 دوشنبه 3 اردیبهشت
106 مدیریت کلاس - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی جهان آرا دکتر عبدالرحیم 103 13:00 - 11:30 سه شنبه 18 اردیبهشت
107 مباني و اصول تعليم و تربيت - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی جهان آرا دکتر عبدالرحیم 103 11:15 - 09:45 سه شنبه 25 اردیبهشت
108 تكنولوژي آموزشی + فناوري آموزشی - میانترم + امتحان عملی روانشناسی + علوم تربیتی جهان آرا دکتر عبدالرحیم 103 09:30 - 08:00 دوشنبه 7 خرداد
109 قصه گويي ونمايش خلاق - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی جهان آرا دکتر عبدالرحیم 102 13:50 - 13:10 سه شنبه 28 فروردین
110 مقدمات برنامه ريزي آموزشي ودرسي - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی جهان آرا دکتر عبدالرحیم 103 13:00 - 11:30 سه شنبه 25 اردیبهشت
111 روانشناسي آموزش خواندن - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی جهان آرا دکتر عبدالرحیم 103 09:30 - 08:00 سه شنبه 18 اردیبهشت
112 جامعه شناسي آموزش و پرورش - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی جهان آرا دکتر عبدالرحیم 103 13:50 - 13:10 سه شنبه 28 فروردین
113 برنامه ریزی آموزش فنی و حرفه ای - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی جهان آرا دکتر عبدالرحیم 103 15:30 - 14:00 دوشنبه 7 خرداد
114 مديريت عمومی + مدیریت آموزشی - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی جهان آرا دکتر عبدالرحیم 103 15:30 - 14:00 دوشنبه 10 اردیبهشت
115 تعليم و تربيت اسلامي - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی حسن پور یوسف 102 17:15 - 15:45 چهارشنبه 2 خرداد
116 مفاهيم وروش تدريس رياضيات درپيش دبستان ودبستان - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی حسین پور نعیمه 101 17:15 - 15:45 دوشنبه 24 اردیبهشت
117 مفاهيم وروش تدريس علوم تجربي درپيش دبستان ودبستان - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی حسین پور نعیمه 101 15:30 - 14:00 دوشنبه 24 اردیبهشت
118 مفاهيم وروش تدريس هنردرپيش دبستان ودبستان - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی حسین پور نعیمه 102 09:30 - 08:00 پنجشنبه 3 خرداد
119 مبانی جامعه شناسی - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی حکمت شرمین 201 13:00 - 11:30 سه شنبه 8 خرداد
120 روانشناسي افراد با نيازهاي خاص 1 +روانشناسي وآموزش كودكان استثنايي - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی رحیمی ثانیه 101 13:50 - 13:10 سه شنبه 8 خرداد
121 بهداشت روانی - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی رسولی دکتر سوران 102 13:50 - 13:10 سه شنبه 8 خرداد
122 آموزه های تربیتی آیات قرآن - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی سلطانیان دکتر کیهان 204 13:50 - 13:10 پنجشنبه 6 اردیبهشت
123 مفاهیم و روش علوم قرآن در پیش دبستان و دبستان - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی سلطانیان دکتر کیهان 202 13:50 - 13:10 پنجشنبه 6 اردیبهشت
124 تربیت اخلاقی - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی سلطانیان دکتر کیهان 201 13:50 - 13:10 چهارشنبه 5 اردیبهشت
125 آشنایی با فلسفه اسلامی - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی سلطانیان دکتر کیهان 201 13:50 - 13:10 پنجشنبه 23 فروردین
126 روانشناسي اجتمـاعي - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی شریف زاده دکتر مظفر 205 13:50 - 13:10 چهارشنبه 9 خرداد
127 مباني مشاوره و راهنمايي+ مباني راهنمايي و مشاوره - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی شریف زاده دکتر مظفر 103 13:00 - 11:30 پنجشنبه 10 خرداد
128 روانشناسي خانواده - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی شریف زاده دکتر مظفر 102 11:15 - 09:45 پنجشنبه 10 خرداد
129 سازمان ها و قوانين آموزش و پرورش - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی شریف زاده دکتر مظفر 205 13:50 - 13:10 چهارشنبه 5 اردیبهشت
130 شيوه هاي اصلاح و تغيير رفتار - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی شریف زاده دکتر مظفر 103 09:30 - 08:00 پنجشنبه 20 اردیبهشت
131 روانشناسي سياسي - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی شریف زاده دکتر مظفر 205 11:15 - 09:45 چهارشنبه 9 خرداد
132 روانشناسي صنعتي -سازماني + اخلاق حرفه اي در تعليم و تربيت - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی شریف زاده دکتر مظفر 205 13:50 - 13:10 پنجشنبه 10 خرداد
133 مباني و اصول برنامه ريزي درسي + اصول برنامه ريزي درسي- میانترم روانشناسی + علوم تربیتی شریف زاده دکتر مظفر 205 11:15 - 09:45 چهارشنبه 29 فروردین
134 مشاوره شغلي و حرفه ا ي + نظارت و راهنمايي آموزشي - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی شریف زاده دکتر مظفر 205 13:50 - 13:10 چهارشنبه 26 اردیبهشت
135 روانشناسي اجتماعي كاربردي - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی شریف زاده دکتر مظفر 205 09:30 - 08:00 چهارشنبه 9 خرداد
136 روانشناسي دين + پويايي گروه + روانشناسي پويايي گروه - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی شریف زاده دکتر مظفر 205 13:50 - 13:10 چهارشنبه 29 فروردین
137 سير تحول تعليم و تربيت در ايران قبل و بعد از اسلام - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی شریف زاده دکتر مظفر 205 13:50 - 13:10 چهارشنبه 5 اردیبهشت
138 مديريت مراكزپيش دبستاني ودبستاني - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی شریف زاده دکتر مظفر 103 17:15 - 15:45 پنجشنبه 20 اردیبهشت
139 روانشناسي سلامت - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی شریف زاده دکتر مظفر 103 13:50 - 13:10 پنجشنبه 10 خرداد
140 آسیب شناسی روانی 2 - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی عبداله زاده احمد 101 17:15 - 15:45 پنجشنبه 10 خرداد
141 آسیب شناسی روانی 1 - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی عبداله زاده احمد 101 15:30 - 14:00 پنجشنبه 20 اردیبهشت
142 اصول روانشناسی بالینی - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی عبداله زاده احمد 102 13:50 - 13:10 پنجشنبه 20 اردیبهشت
143 روانشناسي سالمندي - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی عبداله زاده احمد 203 13:50 - 13:10 پنجشنبه 27 اردیبهشت
144 روانشناسي يادگيري - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی فتاحی دکتر امید 101 13:50 - 13:10 پنجشنبه 13 اردیبهشت
145 روانشناسی تربیتی - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی فتاحی دکتر امید 202 13:50 - 13:10 سه شنبه 1 خرداد
146 زبان آموزی - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی گوهری راد حسین 101 09:30 - 08:00 پنجشنبه 10 خرداد
147 خانواده در اسلام - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی گوهری راد حسین 205 13:50 - 13:10 پنجشنبه 6 اردیبهشت
148 فلسفه علم روانشناسي - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی گوهری راد حسین 205 13:50 - 13:10 پنجشنبه 3 خرداد
149 ادبيات كودكان ونوجوانان+ درآمدي برنقش ادبيات درمدارس - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی محمودپور دکتر لقمان 203 13:50 - 13:10 چهارشنبه 29 فروردین
150 روش تدريس مهارت خواندن دردبستان - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی محمودپور دکتر لقمان 203 13:50 - 13:10 چهارشنبه 5 اردیبهشت
151 مباني و اصول برنامه ريزي آموزشي - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی محمودی شادی 103 11:15 - 09:45 پنجشنبه 27 اردیبهشت
152 روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 202 17:15 - 15:45 چهارشنبه 9 خرداد
153 متون تخصصی (کد درس :1211639) - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 202 17:15 - 15:45 سه شنبه 1 خرداد
154 سنجش و اندازه گیری - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 203 13:50 - 13:10 چهارشنبه 26 اردیبهشت
155 روان سنجی - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 203 15:30 - 14:00 سه شنبه 8 خرداد
156 آزمون های روانشناختی2 - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 202 13:50 - 13:10 سه شنبه 11 اردیبهشت
157 آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 203 15:30 - 14:00 چهارشنبه 5 اردیبهشت
158 روانشناسی افراد با نیازهای خاص2 + روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 204 13:00 - 11:30 سه شنبه 8 خرداد
159 روانشناسی شخصیت - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 202 13:00 - 11:30 چهارشنبه 9 خرداد
160 نظریه ها و فنون مشاوره و روان درمانی - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 202 13:50 - 13:10 پنجشنبه 27 اردیبهشت
161 مباحث اساسی در روانشناسی2 - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 202 13:00 - 11:30 چهارشنبه 29 فروردین
162 فناوری اطلاعات+ کاربرد کامپیوتر در روانشناسی - میانترم + آزمون عملی روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی لابراتوار 11:15 - 09:45 پنجشنبه 10 خرداد
163 متون روانشناسی2 + زبان تخصصي روانشناسي 2 - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 202 11:15 - 09:45 چهارشنبه 9 خرداد
164 تاریخچه و مکاتب در روانشناسی و نقد آن - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 202 15:30 - 14:00 پنجشنبه 10 خرداد
165 متون روانشناسی1 - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 202 11:15 - 09:45 چهارشنبه 29 فروردین
166 علوم اعصاب شناختي + مقدمات نوروپسيكولوژي - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 203 15:30 - 14:00 سه شنبه 25 اردیبهشت
167 روانشناسی تفاوتهای فردی - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 203 13:50 - 13:10 چهارشنبه 2 خرداد
168 زبان تخصصي آموزش پيش دبستاني ودبستاني (کد درس:1212043) - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 204 09:30 - 08:00 سه شنبه 25 اردیبهشت
169 روانشناسی تحولی2 - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 202 09:30 - 08:00 چهارشنبه 9 خرداد
170 روانشناسي فيزيولوژيك - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 203 13:50 - 13:10 سه شنبه 18 اردیبهشت
171 آمار توصیفی ( روانشناسی و علوم تربیتی) - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 102 13:00 - 11:30 پنجشنبه 10 خرداد
172 روانشناسی رشد +روانشناسی تحولی1 - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 202 09:30 - 08:00 چهارشنبه 2 خرداد
173 زبان تخصصی برنامه ريزی درسی (کد درس:1212020) - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 203 13:50 - 13:10 پنجشنبه 10 خرداد
174 روانشناسی تجربی - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 203 09:30 - 08:00 پنجشنبه 10 خرداد
175 آزمونهای روانشناختی1+کاربرد آزمونهای روانی - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 202 13:50 - 13:10 سه شنبه 28 فروردین
176 فیزیولوژیک اعصاب و غدد - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 203 13:50 - 13:10 پنجشنبه 13 اردیبهشت
177 آمار استنباطی(رشته روانشناسی+علوم تربیتی) - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 203 09:30 - 08:00 پنجشنبه 3 خرداد
178 احساس و ادراک - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 202 17:15 - 15:45 سه شنبه 8 خرداد
179 متون ربان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی (کد درس: 1217049) - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 202 11:15 - 09:45 سه شنبه 8 خرداد
180 نگارش فارسي - میانترم مترجمی زبان انگلیسی محمودپور دکتر لقمان 201 13:50 - 13:10 چهارشنبه 29 فروردین
181 ساخت زبان فارسي + آشنايي باادبيات معاصرايران - میانترم مترجمی زبان انگلیسی محمودپور دکتر لقمان 202 13:50 - 13:10 چهارشنبه 5 اردیبهشت
182 بازرگانی بین الملل - میانترم مدیریت بازرگانی و دولتی احمدنژاد نگار 206 11:15 - 09:45 دوشنبه 7 خرداد
183 اصول و مباني مديريت از ديدگاه اسلام - میانترم مدیریت بازرگانی و دولتی اسماعیل زاده دکترخلیل 102 15:30 - 14:00 چهارشنبه 26 اردیبهشت
184 سیستم های اطلاعاتی مدیریت - میانترم مدیریت بازرگانی و دولتی اسماعیل زاده دکترخلیل 201 15:30 - 14:00 چهارشنبه 26 اردیبهشت
185 کارآفرینی - میانترم مدیریت بازرگانی و دولتی اسماعیل زاده دکترخلیل 102 15:30 - 14:00 سه شنبه 11 اردیبهشت
186 تصميم گيري وتعيين خطمشي دولتي - میانترم مدیریت بازرگانی و دولتی اعظمی علی 201 17:15 - 15:45 چهارشنبه 2 خرداد
187 تحقیق در عملیات 2 - میانترم مدیریت بازرگانی و دولتی جهان آرا لطیف 201 15:30 - 14:00 پنجشنبه 10 خرداد
188 مبانی روش تحقیق + روش تحقیق در مدیریت - میانترم مدیریت بازرگانی و دولتی جهان آرا لطیف 201 11:15 - 09:45 پنجشنبه 10 خرداد
189 پژوهش عملیاتی + تحقیق در عملیات 1 - میانترم مدیریت بازرگانی و دولتی جهان آرا لطیف 102 13:50 - 13:10 پنجشنبه 10 خرداد
190 حقوق تجارت - میانترم مدیریت بازرگانی و دولتی حمزه پور علیرضا 202 15:30 - 14:00 سه شنبه 11 اردیبهشت
191 مدیریت رفتار سازمانی - میانترم مدیریت بازرگانی و دولتی حیاک دکترکاوه 102 15:30 - 14:00 دوشنبه 31 اردیبهشت
192 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی - میانترم مدیریت بازرگانی و دولتی سلامی فریبا 102 13:50 - 13:10 چهارشنبه 9 خرداد
193 مالیه عمومی - میانترم مدیریت بازرگانی و دولتی سلامی فریبا 102 13:50 - 13:10 چهارشنبه 19 اردیبهشت
194 اقتصاد کلان - میانترم مدیریت بازرگانی و دولتی سلامی فریبا 102 11:15 - 09:45 چهارشنبه 9 خرداد
195 اقتصاد خرد - میانترم مدیریت بازرگانی و دولتی سلامی فریبا 102 09:30 - 08:00 چهارشنبه 9 خرداد
196 بازاریابی و مدیریت بازار - میانترم مدیریت بازرگانی و دولتی شمسی ستاره 101 13:00 - 11:30 پنجشنبه 10 خرداد
197 تجارت الکترونیک 2 - میانترم مدیریت بازرگانی و دولتی علیزاده مسعود 101 13:00 - 11:30 سه شنبه 1 خرداد
198 مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت - میانترم مدیریت بازرگانی و دولتی علیزاده مسعود 101 13:50 - 13:10 سه شنبه 1 خرداد
199 تجزيه و تحليل و طراحي سيستم + فنون تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها - میانترم مدیریت بازرگانی و دولتی کریمی واحد مجید 101 15:30 - 14:00 سه شنبه 8 خرداد
200 زبان تخصصي 2 (رشته مدیریت بازرگانی) - میانترم مدیریت بازرگانی و دولتی محمدپور اوین 202 13:50 - 13:10 سه شنبه 18 اردیبهشت
201 زبان تخصصی 1 (کد 1212343) - میانترم مدیریت بازرگانی و دولتی محمدپور اوین 102 13:00 - 11:30 سه شنبه 11 اردیبهشت
202 زبان تخصصی 1 (کد 1234031-1212175) + زبان تخصصی 2 (1212344) - میانترم مدیریت بازرگانی و دولتی محمدپور اوین 102 11:15 - 09:45 سه شنبه 18 اردیبهشت
203 مدیریت تعاونی ها - میانترم مدیریت بازرگانی و دولتی ملا احمدی غفور 102 17:15 - 15:45 سه شنبه 25 اردیبهشت