آزمون های میانترم

مرتب شده بر اساس رشته


ردیف نام درس رشته استاد کلاس ساعت روز تاریخ برگزاری
1 حقوق هوایی - میانترم حقوق حمزه احمد 204 09:30 - 08:00 چهارشنبه 6 آذر
2 حقوق جزاي اختصاصي(4) جرايم عليه شخصيت معنوي اشخاص - میانترم حقوق حمزه احمد 206 09:30 - 08:00 چهارشنبه 6 آذر
3 آزمون های روانشناختی 2 - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 203 11:15 - 09:45 پنجشنبه 21 آذر
4 روانسنجی - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 203 11:15 - 09:45 پنجشنبه 14 آذر
5 روانشناسی صنعتی و سازمانی - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 203 11:15 - 09:45 پنجشنبه 7 آذر
6 سنجش و اندازه گیری - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 203 11:15 - 09:45 پنجشنبه 30 آبان