آزمون های میانترم

مرتب شده بر اساس رشته


ردیف نام درس رشته استاد کلاس ساعت روز تاریخ برگزاری
1 نگارش فارسي - میانترم مترجمی زبان انگلیسی محمودپور دکتر لقمان 201 13:50 - 13:10 چهارشنبه 29 فروردین
2 ساخت زبان فارسي + آشنايي باادبيات معاصرايران - میانترم مترجمی زبان انگلیسی محمودپور دکتر لقمان 205 13:50 - 13:10 چهارشنبه 23 اسفند
3 آموزه هاي روانشناسي در حديث - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی آذربنیاد آرش 102 13:50 - 13:10 پنجشنبه 6 اردیبهشت
4 مكتب هاي فلسفي و نظريه هاي تربيتي - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی آذربنیاد آرش 102 15:30 - 14:00 پنجشنبه 10 خرداد
5 روانشناسي اعتياد - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی امانی حسن 101 11:15 - 09:45 پنجشنبه 10 خرداد
6 مبانی و اصول مدیریت آموزشی - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی جهان آرا دکتر عبدالرحیم 103 11:15 - 09:45 دوشنبه 3 اردیبهشت
7 آموزش و پرورش تطبيقي - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی جهان آرا دکتر عبدالرحیم 103 13:50 - 13:10 سه شنبه 11 اردیبهشت
8 تكنولوژي آموزشی + فناوري آموزشی - میانترم + امتحان عملی روانشناسی + علوم تربیتی جهان آرا دکتر عبدالرحیم 103 09:30 - 08:00 دوشنبه 7 خرداد
9 مدیریت کلاس - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی جهان آرا دکتر عبدالرحیم 103 13:00 - 11:30 سه شنبه 18 اردیبهشت
10 مباني و اصول تعليم و تربيت - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی جهان آرا دکتر عبدالرحیم 103 11:15 - 09:45 سه شنبه 25 اردیبهشت
11 قصه گويي ونمايش خلاق - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی جهان آرا دکتر عبدالرحیم 102 13:50 - 13:10 سه شنبه 28 فروردین
12 روانشناسي آموزش خواندن - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی جهان آرا دکتر عبدالرحیم 103 09:30 - 08:00 سه شنبه 18 اردیبهشت
13 جامعه شناسي آموزش و پرورش - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی جهان آرا دکتر عبدالرحیم 103 13:50 - 13:10 سه شنبه 28 فروردین
14 برنامه ریزی آموزش فنی و حرفه ای - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی جهان آرا دکتر عبدالرحیم 103 15:30 - 14:00 دوشنبه 7 خرداد
15 مديريت عمومی + مدیریت آموزشی - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی جهان آرا دکتر عبدالرحیم 103 15:30 - 14:00 دوشنبه 10 اردیبهشت
16 روش تحقيق كمي و كيفي + مقدمات روشهاي تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی جهان آرا دکتر عبدالرحیم 103 13:00 - 11:30 دوشنبه 7 خرداد
17 مسائل آموزش وپرورش ايران - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی جهان آرا دکتر عبدالرحیم 103 13:50 - 13:10 سه شنبه 25 اردیبهشت
18 روش تحقيق درعلوم تربيتي ( کد درس: 1211051) - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی جهان آرا دکتر عبدالرحیم 103 11:15 - 09:45 دوشنبه 7 خرداد
19 حركات ورزشي و سرود هاي خاص - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی جهان آرا دکتر عبدالرحیم 103 13:50 - 13:10 سه شنبه 18 اردیبهشت
20 تعليم و تربيت اسلامي - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی حسن پور یوسف 102 17:15 - 15:45 چهارشنبه 3 خرداد
21 مفاهيم وروش تدريس رياضيات درپيش دبستان ودبستان - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی حسین پور نعیمه 101 17:15 - 15:45 دوشنبه 24 اردیبهشت
22 مفاهيم وروش تدريس علوم تجربي درپيش دبستان ودبستان - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی حسین پور نعیمه 101 15:30 - 14:00 دوشنبه 24 اردیبهشت
23 روانشناسي افراد با نيازهاي خاص 1 +روانشناسي وآموزش كودكان استثنايي - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی رحیمی ثانیه 101 13:50 - 13:10 سه شنبه 8 خرداد
24 آموزه های تربیتی آیات قرآن - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی سلطانیان دکتر کیهان 202 13:50 - 13:10 پنجشنبه 30 فروردین
25 مفاهیم و روش علوم قرآن در پیش دبستان و دبستان - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی سلطانیان دکتر کیهان 201 13:50 - 13:10 پنجشنبه 30 فروردین
26 تربیت اخلاقی - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی سلطانیان دکتر کیهان 202 13:50 - 13:10 پنجشنبه 23 فروردین
27 آشنایی با فلسفه اسلامی - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی سلطانیان دکتر کیهان 201 13:50 - 13:10 پنجشنبه 23 فروردین
28 مشاوره شغلي و حرفه ا ي + نظارت و راهنمايي آموزشي - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی شریف زاده دکتر مظفر 205 13:50 - 13:10 چهارشنبه 26 اردیبهشت
29 روانشناسي اجتماعي كاربردي - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی شریف زاده دکتر مظفر 205 09:30 - 08:00 چهارشنبه 9 خرداد
30 روانشناسي دين + پويايي گروه + روانشناسي پويايي گروه - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی شریف زاده دکتر مظفر 205 13:50 - 13:10 چهارشنبه 29 فروردین
31 سير تحول تعليم و تربيت در ايران قبل و بعد از اسلام - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی شریف زاده دکتر مظفر 205 13:50 - 13:10 چهارشنبه 5 اردیبهشت
32 مديريت مراكزپيش دبستاني ودبستاني - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی شریف زاده دکتر مظفر 103 17:15 - 15:45 پنجشنبه 20 اردیبهشت
33 روانشناسي سلامت - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی شریف زاده دکتر مظفر 103 15:30 - 14:00 پنجشنبه 10 خرداد
34 سازمان ها و قوانين آموزش و پرورش - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی شریف زاده دکتر مظفر 205 13:50 - 13:10 چهارشنبه 9 خرداد
35 مباني مشاوره و راهنمايي+ مباني راهنمايي و مشاوره - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی شریف زاده دکتر مظفر 103 13:00 - 11:30 پنجشنبه 10 خرداد
36 روانشناسي اجتماعي - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی شریف زاده دکتر مظفر 205 13:00 - 11:30 چهارشنبه 29 فروردین
37 روانشناسي خانواده - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی شریف زاده دکتر مظفر 103 11:15 - 09:45 پنجشنبه 10 خرداد
38 شيوه هاي اصلاح و تغيير رفتار - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی شریف زاده دکتر مظفر 103 09:30 - 08:00 پنجشنبه 20 اردیبهشت
39 روانشناسي سياسي - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی شریف زاده دکتر مظفر 205 11:15 - 09:45 چهارشنبه 9 خرداد
40 روانشناسي صنعتي -سازماني + اخلاق حرفه اي در تعليم و تربيت - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی شریف زاده دکتر مظفر 205 13:50 - 13:10 پنجشنبه 10 خرداد
41 مباني و اصول برنامه ريزي درسي + اصول برنامه ريزي درسي- میانترم روانشناسی + علوم تربیتی شریف زاده دکتر مظفر 205 11:15 - 09:45 چهارشنبه 29 فروردین
42 روانشناسي يادگيري - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی فتاحی دکتر امید 101 13:50 - 13:10 پنجشنبه 13 اردیبهشت
43 روش تدريس مهارت خواندن دردبستان - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی محمودپور دکتر لقمان 204 13:50 - 13:10 چهارشنبه 23 اسفند
44 ادبيات كودكان ونوجوانان+ درآمدي برنقش ادبيات درمدارس - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی محمودپور دکتر لقمان 203 13:50 - 13:10 چهارشنبه 23 اسفند
45 متون روانشناسی2 - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 202 11:15 - 09:45 چهارشنبه 9 خرداد
46 تاریخچه و مکاتب در روانشناسی و نقد آن - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 202 15:30 - 14:00 پنجشنبه 10 خرداد
47 متون روانشناسی1 - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 202 11:15 - 09:45 چهارشنبه 29 فروردین
48 روانشناسی تفاوتهای فردی - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 203 13:50 - 13:10 چهارشنبه 2 خرداد
49 روانشناسی تحولی2 - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 202 09:30 - 08:00 چهارشنبه 9 خرداد
50 علوم اعصاب شناختي + مقدمات نوروپسيكولوژي - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 203 15:30 - 14:00 سه شنبه 25 اردیبهشت
51 آمار توصیفی ( روانشناسی و علوم تربیتی) - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 102 13:00 - 11:30 پنجشنبه 10 خرداد
52 روانشناسی رشد +روانشناسی تحولی1 - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 202 09:30 - 08:00 چهارشنبه 2 خرداد
53 روانشناسي فيزيولوژيك - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 203 13:50 - 13:10 سه شنبه 18 اردیبهشت
54 روانشناسی تجربی - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 203 09:30 - 08:00 پنجشنبه 10 خرداد
55 آزمونهای روانشناختی1+کاربرد آزمونهای روانی - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 202 09:30 - 08:00 چهارشنبه 22 فروردین
56 فیزیولوژیک اعصاب و غدد - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 203 13:50 - 13:10 پنجشنبه 13 اردیبهشت
57 آمار استنباطی(رشته روانشناسی+علوم تربیتی) - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 203 09:30 - 08:00 پنجشنبه 3 خرداد
58 احساس و ادراک - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 202 17:15 - 15:45 سه شنبه 8 خرداد
59 متون ربان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی (کد درس: 1217049) - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 202 11:15 - 09:45 سه شنبه 8 خرداد
60 روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 202 17:15 - 15:45 چهارشنبه 9 خرداد
61 زبان تخصصی (کد درس :1211639) - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 202 17:15 - 15:45 سه شنبه 1 خرداد
62 روانشناسی تربیتی - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 202 13:50 - 13:10 سه شنبه 4 اردیبهشت
63 سنجش و اندازه گیری - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 203 13:50 - 13:10 چهارشنبه 26 اردیبهشت
64 روان سنجی - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 203 15:30 - 14:00 سه شنبه 8 خرداد
65 آزمون های روانشناختی2 - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 202 13:50 - 13:10 سه شنبه 11 اردیبهشت
66 آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 203 15:30 - 14:00 چهارشنبه 5 اردیبهشت
67 روانشناسی افراد با نیازهای خاص2 + روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 204 13:00 - 11:30 سه شنبه 8 خرداد
68 روانشناسی شخصیت - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 202 13:00 - 11:30 چهارشنبه 9 خرداد
69 نظریه ها و فنون مشاوره و روان درمانی - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 202 13:50 - 13:10 پنجشنبه 27 اردیبهشت
70 مباحث اساسی در روانشناسی2 - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 202 13:00 - 11:30 چهارشنبه 29 فروردین
71 فناوری اطلاعات+ کاربرد کامپیوتر در روانشناسی - میانترم + آزمون عملی روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی لابراتوار 11:15 - 09:45 پنجشنبه 10 خرداد
72 فرهنگ و تمدن اسلام و ایران - میانترم دروس عمومی علیزاده محمد حسین 205 17:15 - 15:45 پنجشنبه 10 خرداد
73 آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - میانترم دروس عمومی علیزاده محمد حسین 205 15:30 - 14:00 پنجشنبه 6 اردیبهشت
74 انقلاب اسلامی ایران - میانترم دروس عمومی علیزاده محمد حسین 205 17:15 - 15:45 پنجشنبه 3 خرداد
75 فارسي عمومی - میانترم دروس عمومی محمودپور دکتر لقمان 203 13:00 - 11:30 دوشنبه 21 اسفند
76 حقوق سازمانهای بین الملل - میانترم حقوق احمدنژاد سلیمان 101 13:00 - 11:30 دوشنبه 10 اردیبهشت
77 حقوق بین الملل خصوصی1-میانترم حقوق احمدنژاد سلیمان 101 13:50 - 13:10 دوشنبه 10 اردیبهشت
78 حقوق محیط زیست - میانترم حقوق احمدنژاد سلیمان 204 15:30 - 14:00 دوشنبه 17 اردیبهشت
79 حقوق فضای مجازی - میانترم حقوق احمدنژاد سلیمان 204 15:30 - 14:00 دوشنبه 20 فروردین
80 حقوق بین الملل عمومی1 - میانترم حقوق اسماعیل زاده خالد 202 15:30 - 14:00 دوشنبه 10 اردیبهشت
81 آیین دادرسی مدنی2 - میانترم حقوق اسماعیل زاده خالد 202 17:15 - 15:45 دوشنبه 10 اردیبهشت
82 حقوق مدنی6 - میانترم حقوق امامی دکتر عبدالسلام 101 13:00 - 11:30 چهارشنبه 26 اردیبهشت
83 حقوق مدنی7 - میانترم حقوق امامی دکتر عبدالسلام 101 11:15 - 09:45 چهارشنبه 26 اردیبهشت
84 حقوق مدنی5 - میانترم حقوق امامی دکتر عبدالسلام 101 09:30 - 08:00 چهارشنبه 26 اردیبهشت
85 متون فقه1 - میانترم حقوق امامی دکتر عبدالسلام 101 17:15 - 15:45 چهارشنبه 5 اردیبهشت
86 آیین دادرسی کیفری2 - میانترم حقوق حمزه احمد 102 13:00 - 11:30 دوشنبه 17 اردیبهشت
87 آیین دادرسی کیفری 1- میانترم حقوق حمزه احمد 201 11:15 - 09:45 دوشنبه 17 اردیبهشت
88 حقوق تجارت3 - میانترم حقوق حمزه پور علیرضا 202 15:30 - 14:00 سه شنبه 11 اردیبهشت
89 آیین دادرسی مدنی3 - میانترم حقوق حمزه پور علیرضا 203 17:15 - 15:45 سه شنبه 11 اردیبهشت
90 ادله اثبات دعوی - میانترم حقوق رحیمی افشار 103 11:15 - 09:45 چهارشنبه 29 فروردین
91 حقوق مدنی1 - میانترم حقوق رحیمی افشار 203 09:30 - 08:00 چهارشنبه 29 فروردین
92 حقوق تجارت4 - میانترم حقوق رحیمی افشار 201 11:15 - 09:45 سه شنبه 18 اردیبهشت
93 حقوق تجارت2 - میانترم حقوق رحیمی افشار 103 13:00 - 11:30 چهارشنبه 5 اردیبهشت
94 اصول فقه 1 - میانترم حقوق سلطانیان دکتر کیهان 201 13:50 - 13:10 چهارشنبه 26 اردیبهشت
95 متون فقه 2 + متون فقه 3 - میانترم حقوق سلطانیان دکتر کیهان 201 11:15 - 09:45 پنجشنبه 3 خرداد
96 اصول فقه 1 + اصول فقه 2 - میانترم حقوق سلطانیان دکتر کیهان 201 09:30 - 08:00 پنجشنبه 3 خرداد
97 حقوق مدنی 8 - میانترم حقوق سلطانیان دکتر کیهان 201 13:00 - 11:30 پنجشنبه 27 اردیبهشت
98 حقوق بشر در اسلام - میانترم حقوق سلطانیان دکتر کیهان 201 11:15 - 09:45 پنجشنبه 27 اردیبهشت
99 حقوق بشر در اسلام - میانترم حقوق سلطانیان دکتر کیهان 201 09:30 - 08:00 چهارشنبه 9 خرداد
100 متون فقه 2 - میانترم حقوق سلطانیان دکتر کیهان 201 13:50 - 13:10 چهارشنبه 2 خرداد
101 حقوق تطبیقی - میانترم حقوق سلیم پور ارسلان 204 13:00 - 11:30 دوشنبه 7 خرداد
102 حقوق اساسی2 - میانترم حقوق سلیم پور ارسلان 204 13:00 - 11:30 دوشنبه 3 اردیبهشت
103 حقوق کار - میانترم حقوق سلیم پور ارسلان 102 11:15 - 09:45 دوشنبه 7 خرداد
104 حقوق اداری1 - میانترم حقوق سلیم پور ارسلان 102 11:15 - 09:45 دوشنبه 3 اردیبهشت
105 حقوق بیمه - میانترم حقوق سلیم پور ارسلان 203 09:30 - 08:00 دوشنبه 10 اردیبهشت
106 حقوق اداری2 - میانترم حقوق سلیم پور ارسلان 201 13:00 - 11:30 سه شنبه 4 اردیبهشت
107 حقوق اساسی3 - میانترم حقوق سلیم پور ارسلان 204 11:15 - 09:45 سه شنبه 8 خرداد
108 حقوق مالیه عمومی - میانترم حقوق سلیم پور ارسلان 204 11:15 - 09:45 سه شنبه 4 اردیبهشت
109 حقوق جزای عمومی2 - میانترم حقوق قادرزاده عثمان 205 15:30 - 14:00 سه شنبه 11 اردیبهشت
110 حقوق تجارت1 - میانترم حقوق قادرزاده عثمان 205 17:15 - 15:45 سه شنبه 11 اردیبهشت
111 حقوق بین الملل خصوصی2 - میانترم حقوق قادری دکتر جعفر 102 15:30 - 14:00 چهارشنبه 19 اردیبهشت
112 حقوق بین الملل عمومی2 - میانترم حقوق قادری دکتر جعفر 203 15:30 - 14:00 دوشنبه 17 اردیبهشت
113 مقدمه علم حقوق - میانترم حقوق کشاوری امیر 102 17:15 - 15:45 دوشنبه 7 خرداد
114 آیین دادرسی مدنی1 - میانترم حقوق کشاوری امیر 102 17:15 - 15:45 دوشنبه 3 اردیبهشت
115 حقوق جزای اختصاصی1 - میانترم حقوق کشاوری امیر 204 17:15 - 15:45 سه شنبه 11 اردیبهشت
116 جرم شناسی - میانترم حقوق محمودی امید 201 13:50 - 13:10 پنجشنبه 10 خرداد
117 حقوق جزای اختصاصی2 - میانترم حقوق محمودی امید 201 13:50 - 13:10 پنجشنبه 13 اردیبهشت
118 حقوق جزای عمومی1 - میانترم حقوق محمودی امید 201 13:50 - 13:10 پنجشنبه 6 اردیبهشت
119 حقوق ثبت - میانترم حقوق محمودی امید 201 13:50 - 13:10 پنجشنبه 10 خرداد
120 حقوق جزای اختصاصی3 - میانترم حقوق واعظ کمال 204 15:30 - 14:00 سه شنبه 11 اردیبهشت
121 حقوق جزای عمومی3 - میانترم حقوق واعظ کمال 103 15:30 - 14:00 چهارشنبه 19 اردیبهشت
122 كاربردكامپيوتردرحسابداري + كاربرد كامپيوتر در مديريت - آزمون عملی و میانترم حسابداری و مدیریت ابوبکری عبدالرحمن لابراتوار 15:30 - 14:00 پنجشنبه 27 اردیبهشت
123 حسابداری صنعتی 1 - میانترم حسابداری و مدیریت ابوبکری عبدالرحمن 205 13:00 - 11:30 پنجشنبه 27 اردیبهشت
124 روانشناسی عمومی (رشته حسابداری و علوم تربيتي) + مباحث اساسی در روانشناسی1 - میانترم حسابداری و مدیریت مصطفایی دکتر علی 204 13:00 - 11:30 سه شنبه 4 اردیبهشت
125 آمار و احتمالات و کاربرد ان در مدیریت 2 + کاربرد آمار در مدیریت بازرگانی - میانترم حسابداری و مدیریت معروفی دکترمریم 205 13:00 - 11:30 سه شنبه 8 خرداد
126 ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت + ریاضایت پایه و مقدمات آمار 2 - میانترم حسابداری و مدیریت معروفی دکترمریم 205 11:15 - 09:45 سه شنبه 8 خرداد
127 آمار و احتمالات + آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت 1 - میانترم حسابداری و مدیریت معروفی دکترمریم 201 15:30 - 14:00 دوشنبه 7 خرداد
128 ریاضیات پایه + ریاضایت پایه و مقدمات آمار 1 - میانترم حسابداری و مدیریت معروفی دکترمریم 201 13:00 - 11:30 دوشنبه 7 خرداد