آزمون های میانترم

مرتب شده بر اساس رشته


ردیف نام درس رشته استاد کلاس ساعت روز تاریخ برگزاری
1 حسابداری پیشرفته2 - میانترم حسابداری و مدیریت احمدیان احمد 202 13:00 - 11:30 پنجشنبه 22 آذر
2 مالیه عمومی (رشته حسابداری و مدیریت) - میانترم حسابداری و مدیریت اسماعیل زاده دکترخلیل لابراتوار 16:15 - 14:45 سه شنبه 20 آذر
3 مباني واصول سازمان ومديريت - میانترم حسابداری و مدیریت اسماعیل زاده دکترخلیل 103 14:40 - 13:10 چهارشنبه 21 آذر
4 حسابداری صنعتی1 - میانترم حسابداری و مدیریت خضری علی 205 13:00 - 11:30 سه شنبه 20 آذر
5 مدیریت مالی1 - میانترم حسابداری و مدیریت خضری علی 205 11:15 - 09:45 سه شنبه 20 آذر
6 مباحث جاری در حسابداری - میانترم حسابداری و مدیریت خلیفه لقمان 202 14:40 - 13:10 سه شنبه 20 آذر
7 حقوق بازرگانی - میانترم حسابداری و مدیریت رحیمی افشار 202 13:00 - 11:30 چهارشنبه 21 آذر
8 مباني تنظيم بودجه - میانترم(ساعت 14 شروع میشود) حسابداری و مدیریت کریمی واحد مجید 101 14:40 - 13:10 سه شنبه 20 آذر
9 دروس ریاضیات و آمار(آقایان)- میانترم حسابداری و مدیریت معروفی دکترمریم 203 09:30 - 08:00 پنجشنبه 22 آذر
10 دروس ریاضیات و آمار(خانم ها)- میانترم حسابداری و مدیریت معروفی دکترمریم 201 09:30 - 08:00 پنجشنبه 22 آذر
11 پزشکی قانونی(شروع کلاس 9 صبح) - جبرانی و میانترم حقوق اسماعیلی ثانی دکتر عباس 205 11:15 - 09:45 چهارشنبه 21 آذر
12 متون حقوقی 1و2 (ساعت 8:30)- میانترم حقوق حمزه پور علیرضا 101 09:30 - 08:00 پنجشنبه 22 آذر
13 روش تحقيق - میانترم حقوق رحیمی افشار 204 14:40 - 13:10 چهارشنبه 14 آذر
14 حقوق تطبیقی + حقوق کار - میانترم حقوق سلیم پور ارسلان 201 11:15 - 09:45 چهارشنبه 21 آذر
15 کیفرشناسی - میانترم حقوق واعظ کمال 203 13:00 - 11:30 پنجشنبه 22 آذر
16 حقوق كار - میانترم حقوق واعظ کمال 203 11:15 - 09:45 پنجشنبه 22 آذر
17 رويه قضايي - میانترم حقوق واعظ کمال 103 16:15 - 14:45 پنجشنبه 22 آذر
18 حقوق مالکیت فکری - میانترم حقوق واعظ کمال 103 16:15 - 14:45 پنجشنبه 15 آذر
19 زبان عمومی (آقایان) - میانترم دروس عمومی جک جعفر 203 14:40 - 13:10 پنجشنبه 22 آذر
20 دانش خانواده و جمعیت - میانترم (ساعت 14) دروس عمومی علیزاده محمد حسین 205 14:40 - 13:10 پنجشنبه 22 آذر
21 اندیشه اسلامی 2 - میانترم (ساعت 15) دروس عمومی علیزاده محمد حسین 201 16:15 - 14:45 دوشنبه 19 آذر
22 اندیشه اسلامی 1 - میانترم (ساعت 14) دروس عمومی علیزاده محمد حسین 203 14:40 - 13:10 دوشنبه 19 آذر
23 فارسی عمومی(خانم ها)- میانترم گروه B دروس عمومی محمودپور دکتر لقمان 205 11:15 - 09:45 چهارشنبه 23 آبان
24 فارسی عمومی(خانم ها)- میانترم گروه A دروس عمومی محمودپور دکتر لقمان 205 09:30 - 08:00 چهارشنبه 23 آبان
25 فارسی عمومی(آقایان)- میانترم (گروهB) دروس عمومی محمودپور دکتر لقمان 204 13:00 - 11:30 پنجشنبه 8 آذر
26 فارسی عمومی(آقایان)- میانترم (گروهA) دروس عمومی محمودپور دکتر لقمان 205 11:15 - 09:45 پنجشنبه 24 آبان
27 روانشناسی دین(فصل 1و2) + پویایی گروه (تا آخر فصل 4)- میانترم روانشناسی + علوم تربیتی آذربنیاد آرش 101 13:00 - 11:30 پنجشنبه 22 آذر
28 روانشناسی اعتیاد + روانشناسی رشد+ روانشناسی تحول1 - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی امانی حسن 101 11:15 - 09:45 سه شنبه 20 آذر
29 مدیریت عمومی - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی جهان آرا دکتر عبدالرحیم 203 13:00 - 11:30 سه شنبه 20 آذر
30 مشاوره شغلي و حرفه ا ي - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی جهان آرا دکتر عبدالرحیم 206 14:40 - 13:10 دوشنبه 19 آذر
31 مدیریت کلاس - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی جهان آرا دکتر عبدالرحیم 103 11:15 - 09:45 چهارشنبه 21 آذر
32 حرکات ورزشی و سرودهای خاص + مبانی و اصول مدیریت آموزشی - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی جهان آرا دکتر عبدالرحیم 103 14:40 - 13:10 سه شنبه 20 آذر
33 قصه گویی و نمایش خلاق - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی جهان آرا دکتر عبدالرحیم 103 13:00 - 11:30 سه شنبه 20 آذر
34 تکنولوژی آموزشی+ فناوری آموزشی - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی جهان آرا دکتر عبدالرحیم 103 11:15 - 09:45 سه شنبه 20 آذر
35 روانشناسي آموزش خواندن - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی حسین پور نعیمه 206 16:15 - 14:45 سه شنبه 6 آذر
36 روش تدریس علوم تجربی و اجتماعی + مفاهیم و روش تدریس علوم تجربی - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی حسین پور نعیمه 101 16:15 - 14:45 پنجشنبه 1 آذر
37 میانترم های خانم حسین پور(ساعت 14) - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی حسین پور نعیمه 206 14:40 - 13:10 چهارشنبه 7 آذر
38 اصول روانشناسی بالینی(3 فصل اول) - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی عبداله زاده احمد 201 14:40 - 13:10 پنجشنبه 22 آذر
39 ادبیات کودکان- میانترم روانشناسی + علوم تربیتی محمودپور دکتر لقمان 101 11:15 - 09:45 پنجشنبه 15 آذر
40 مباني و اصول برنامه ريزي آموزشي + برنامه ريزي درسي دوره هاي تحصيلي پيش دبستاني - خانم ها - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی محمودی شادی 201 16:15 - 14:45 پنجشنبه 22 آذر
41 روان سنجی - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 201 16:15 - 14:45 چهارشنبه 21 آذر
42 متون روانشناسی 1 (ساعت 8:30)- میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 205 09:30 - 08:00 پنجشنبه 22 آذر
43 فلسفه علم روانشناسی - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 203 09:30 - 08:00 دوشنبه 14 آبان
44 روانشناسی اجتماعی -میانترم (ساعت 12 شروع میشود) روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 201 13:00 - 11:30 چهارشنبه 21 آذر
45 فناوری اطلاعات در روانشناسی - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی لابراتوار 14:40 - 13:10 پنجشنبه 22 آذر
46 روش تدریس زبان انگلیسی + نامه نگاری + مقاله نویسی - میانترم مترجمی زبان انگلیسی آقایی احسان لابراتوار 09:30 - 08:00 سه شنبه 20 آذر
47 ترجمه متون مطبوعاتی 1 و 2 - میانترم (شروع امتحان ساعت 9 صبح) مترجمی زبان انگلیسی جک جعفر 205 09:30 - 08:00 سه شنبه 20 آذر
48 ترجمه پیشرفته 1 + ترجمه مکاتبات و اسناد2 - میانترم مترجمی زبان انگلیسی جک جعفر 101 16:15 - 14:45 پنجشنبه 22 آذر
49 مابقی دروس خانم حسن زاده - میانترم مترجمی زبان انگلیسی حسن زاده فاطمه 103 11:15 - 09:45 پنجشنبه 22 آذر
50 آزمون سازی زبان انگلیسی(ساعت 10) - میانترم مترجمی زبان انگلیسی رحیمی افشین 205 11:15 - 09:45 پنجشنبه 22 آذر
51 آشنایی با ادبیات معاصر- میانترم مترجمی زبان انگلیسی محمودپور دکتر لقمان 201 13:00 - 11:30 چهارشنبه 14 آذر
52 ساخت زبان فارسی- میانترم مترجمی زبان انگلیسی محمودپور دکتر لقمان 205 13:00 - 11:30 چهارشنبه 14 آذر
53 نگارش فارسی- میانترم مترجمی زبان انگلیسی محمودپور دکتر لقمان 205 09:30 - 08:00 پنجشنبه 24 آبان
54 مديريت رفتارسازماني - میانترم مدیریت بازرگانی و دولتی احمدنژاد نگار 204 13:00 - 11:30 دوشنبه 12 آذر
55 مالیه عمومی (رشته حسابداری و مدیریت)مالیه عمومی (رشته حسابداری و مدیریت) - میانترم مدیریت بازرگانی و دولتی اسماعیل زاده دکترخلیل لابراتوار 16:15 - 14:45 سه شنبه 20 آذر
56 مبانی روش تحقیق + روش تحقیق در مدیریت - میانترم مدیریت بازرگانی و دولتی اسماعیل زاده دکترخلیل 204 16:15 - 14:45 چهارشنبه 21 آذر
57 سازماندهي واصلاح تشكيلات وروشها - میانترم مدیریت بازرگانی و دولتی اسماعیل زاده دکترخلیل لابراتوار 14:40 - 13:10 سه شنبه 20 آذر
58 مديريت توسعه - میانترم مدیریت بازرگانی و دولتی اسماعیل زاده دکترخلیل 206 14:40 - 13:10 چهارشنبه 21 آذر
59 مدیریت استراتژیک - میانترم مدیریت بازرگانی و دولتی حیاک دکترکاوه 101 17:30 - 16:20 سه شنبه 13 آذر
60 حقوق اداری (مدیریت دولتی)- میانترم مدیریت بازرگانی و دولتی سلیم پور ارسلان لابراتوار 13:00 - 11:30 پنجشنبه 22 آذر
61 مديريت منابع انساني - میانترم مدیریت بازرگانی و دولتی شمسی ستاره 206 14:40 - 13:10 چهارشنبه 14 آذر