آزمون های میانترم

مرتب شده بر اساس رشته


ردیف نام درس رشته استاد کلاس ساعت روز تاریخ برگزاری
1 كاربردكامپيوتردرحسابداري + كاربرد كامپيوتر در مديريت - آزمون عملی و میانترم حسابداری و مدیریت ابوبکری عبدالرحمن لابراتوار 15:30 - 14:00 پنجشنبه 27 اردیبهشت
2 حسابداری صنعتی 1 - میانترم حسابداری و مدیریت ابوبکری عبدالرحمن 205 13:00 - 11:30 پنجشنبه 27 اردیبهشت
3 حسابداری میانه 2 - میانترم حسابداری و مدیریت احمدیان احمد 203 17:15 - 15:45 دوشنبه 7 خرداد
4 حسابداری پیشرفته 2 - میانترم حسابداری و مدیریت احمدیان احمد 204 15:30 - 14:00 دوشنبه 7 خرداد
5 مباني واصول سازمان ومديريت + مباني سازمان ومديريت - میانترم حسابداری و مدیریت اسماعیل زاده دکترخلیل 102 15:30 - 14:00 سه شنبه 8 خرداد
6 حسابداری میانه1 - میانترم حسابداری و مدیریت خضری علی 202 15:30 - 14:00 چهارشنبه 2 خرداد
7 مدیریت مالی 2 - میانترم حسابداری و مدیریت خضری علی 203 13:00 - 11:30 چهارشنبه 2 خرداد
8 مدیریت مالی1 - میانترم حسابداری و مدیریت خضری علی 203 11:15 - 09:45 چهارشنبه 2 خرداد
9 زبان تخصصی2 - میانترم حسابداری و مدیریت خضری علی 201 17:15 - 15:45 چهارشنبه 5 اردیبهشت
10 مدیریت تولید - میانترم حسابداری و مدیریت خلیفه لقمان 205 11:15 - 09:45 دوشنبه 7 خرداد
11 مبانی تنظیم بودجه - میانترم حسابداری و مدیریت خلیفه لقمان 205 11:15 - 09:45 دوشنبه 3 اردیبهشت
12 اصول حسابداری 1 - میانترم حسابداری و مدیریت خلیفه لقمان 205 17:15 - 15:45 دوشنبه 7 خرداد
13 حسابرسی ۲ - میانترم حسابداری و مدیریت خلیفه لقمان 205 15:30 - 14:00 دوشنبه 7 خرداد
14 حقوق بازرگانی - میانترم حسابداری و مدیریت رحیمی افشار 204 09:30 - 08:00 پنجشنبه 3 خرداد
15 مباحث جاری در حسابداری - میانترم حسابداری و مدیریت رحیمی دکتر مهران 202 13:00 - 11:30 دوشنبه 7 خرداد
16 اصول حسابداری3 - میانترم حسابداری و مدیریت رحیمی دکتر مهران 202 11:15 - 09:45 دوشنبه 7 خرداد
17 نحوه تنظيم وكنترل بودجه ريزي + فراگردتنظيم وكنترل بودجه - میانترم حسابداری و مدیریت رحیمی دکتر مهران 202 13:50 - 13:10 دوشنبه 17 اردیبهشت
18 حسابداری پیشرفته1 - میانترم حسابداری و مدیریت رحیمی دکتر مهران 202 13:00 - 11:30 سه شنبه 8 خرداد
19 زبان تخصصی1(رشته حسابداری) - میانترم حسابداری و مدیریت رحیمی دکتر مهران 203 11:15 - 09:45 سه شنبه 11 اردیبهشت
20 حسابداری صنعتی3 - میانترم حسابداری و مدیریت رشیدپور رحمت 202 17:15 - 15:45 پنجشنبه 10 خرداد
21 حسابرسی1 - میانترم حسابداری و مدیریت سلیمان پور هاوار 103 17:15 - 15:45 دوشنبه 24 اردیبهشت
22 پول و ارز و بانکداری - میانترم حسابداری و مدیریت صادقی محمد 203 17:15 - 15:45 پنجشنبه 27 اردیبهشت
23 حسابداری صنعتی2 - میانترم حسابداری و مدیریت صادقی محمد 204 15:30 - 14:00 پنجشنبه 3 خرداد
24 اصول حسابداری2 - میانترم حسابداری و مدیریت ظاهری شریف 202 13:00 - 11:30 پنجشنبه 10 خرداد
25 حسابداری دولتی+حسابداری و حسابرسی دولتی - میانترم حسابداری و مدیریت ظاهری شریف 202 11:15 - 09:45 پنجشنبه 10 خرداد
26 زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت - میانترم حسابداری و مدیریت محمدپور اوین 203 13:00 - 11:30 دوشنبه 31 اردیبهشت
27 روانشناسی عمومی (رشته حسابداری و علوم تربيتي) + مباحث اساسی در روانشناسی1 - میانترم حسابداری و مدیریت مصطفایی دکتر علی 204 13:00 - 11:30 سه شنبه 4 اردیبهشت
28 آمار و احتمالات و کاربرد ان در مدیریت 2 + کاربرد آمار در مدیریت بازرگانی - میانترم حسابداری و مدیریت معروفی دکترمریم 205 13:00 - 11:30 سه شنبه 8 خرداد
29 ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت + ریاضایت پایه و مقدمات آمار 2 - میانترم حسابداری و مدیریت معروفی دکترمریم 205 11:15 - 09:45 سه شنبه 8 خرداد
30 آمار و احتمالات + آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت 1 - میانترم حسابداری و مدیریت معروفی دکترمریم 201 15:30 - 14:00 دوشنبه 7 خرداد
31 ریاضیات پایه + ریاضایت پایه و مقدمات آمار 1 - میانترم حسابداری و مدیریت معروفی دکترمریم 201 13:00 - 11:30 دوشنبه 7 خرداد
32 حقوق سازمانهای بین الملل - میانترم حقوق احمدنژاد سلیمان 203 13:50 - 13:10 دوشنبه 24 اردیبهشت
33 حقوق بین الملل خصوصی1-میانترم حقوق احمدنژاد سلیمان 203 13:50 - 13:10 دوشنبه 10 اردیبهشت
34 حقوق بین الملل عمومی1 - میانترم حقوق اسماعیل زاده خالد 202 15:30 - 14:00 دوشنبه 10 اردیبهشت
35 آیین دادرسی مدنی2 - میانترم حقوق اسماعیل زاده خالد 202 17:15 - 15:45 دوشنبه 10 اردیبهشت
36 حقوق مدنی5 - میانترم حقوق امامی دکتر عبدالسلام 101 09:30 - 08:00 چهارشنبه 26 اردیبهشت
37 حقوق مدنی6 - میانترم حقوق امامی دکتر عبدالسلام 101 13:00 - 11:30 چهارشنبه 26 اردیبهشت
38 متون فقه 1 - میانترم حقوق امامی دکتر عبدالسلام 103 13:00 - 11:30 پنجشنبه 6 اردیبهشت
39 حقوق مدنی7 - میانترم حقوق امامی دکتر عبدالسلام 101 11:15 - 09:45 چهارشنبه 26 اردیبهشت
40 جبرانی میانترم های دکتر امامی حقوق امامی دکتر عبدالسلام 201 13:00 - 11:30 چهارشنبه 2 خرداد
41 آیین دادرسی کیفری 1- میانترم حقوق حمزه احمد 201 11:15 - 09:45 دوشنبه 17 اردیبهشت
42 روش تحقيق (کد درس:1223255) - میانترم حقوق حمزه احمد 201 13:50 - 13:10 دوشنبه 31 اردیبهشت
43 حقوق رسانه (کد درس:1223248) - میانترم حقوق حمزه احمد 201 13:50 - 13:10 دوشنبه 24 اردیبهشت
44 آیین دادرسی کیفری2 - میانترم حقوق حمزه احمد 102 13:00 - 11:30 دوشنبه 17 اردیبهشت
45 متون حقوقي 1 - میانترم حقوق حمزه پور علیرضا 203 15:30 - 14:00 پنجشنبه 3 خرداد
46 متون حقوقي ۲ - میانترم حقوق حمزه پور علیرضا 203 13:00 - 11:30 پنجشنبه 3 خرداد
47 حقوق جزای عمومی 2 - میانترم حقوق حمزه پور علیرضا 203 17:15 - 15:45 سه شنبه 11 اردیبهشت
48 متون حقوقي (3)حقوق عمومي - میانترم حقوق حمزه پور علیرضا 205 13:00 - 11:30 پنجشنبه 3 خرداد
49 حقوق تجارت 3 (رشته حقوق) + حقوق تجارت (مدیریت بازرگانی) - میانترم حقوق حمزه پور علیرضا 202 15:30 - 14:00 سه شنبه 11 اردیبهشت
50 کیفرشناسی - میانترم حقوق خداکرم ولی 202 17:15 - 15:45 دوشنبه 7 خرداد
51 حقوق جزاي بين الملل ايران - میانترم حقوق خداکرم ولی 201 17:15 - 15:45 دوشنبه 7 خرداد
52 حقوق تجارت4 - میانترم حقوق رحیمی افشار 201 11:15 - 09:45 سه شنبه 18 اردیبهشت
53 حقوق مدنی4 - میانترم حقوق رحیمی افشار 205 13:00 - 11:30 پنجشنبه 10 خرداد
54 ادله اثبات دعوی - میانترم حقوق رحیمی افشار 203 11:15 - 09:45 پنجشنبه 13 اردیبهشت
55 حقوق تجارت 1 - میانترم حقوق رحیمی افشار 204 13:50 - 13:10 چهارشنبه 5 اردیبهشت
56 حقوق مدنی 3 - میانترم حقوق رحیمی افشار 204 13:00 - 11:30 چهارشنبه 9 خرداد
57 حقوق مدنی 2 - میانترم حقوق رحیمی افشار 204 11:15 - 09:45 چهارشنبه 29 فروردین
58 رویه قضایی - میانترم حقوق رحیمی افشار 203 09:30 - 08:00 چهارشنبه 9 خرداد
59 حقوق مدنی1 - میانترم حقوق رحیمی افشار 203 09:30 - 08:00 چهارشنبه 29 فروردین
60 اصول فقه 1 + اصول فقه 2 - میانترم حقوق سلطانیان دکتر کیهان 201 09:30 - 08:00 پنجشنبه 3 خرداد
61 حقوق مدنی 8 - میانترم حقوق سلطانیان دکتر کیهان 201 13:50 - 13:10 پنجشنبه 27 اردیبهشت
62 اصول فقه 1 - میانترم حقوق سلطانیان دکتر کیهان 201 13:50 - 13:10 چهارشنبه 26 اردیبهشت
63 قواعدفقه (1) مدني - میانترم حقوق سلطانیان دکتر کیهان 202 13:50 - 13:10 چهارشنبه 2 خرداد
64 قواعد فقه 2 - میانترم حقوق سلطانیان دکتر کیهان 201 13:50 - 13:10 چهارشنبه 19 اردیبهشت
65 متون فقه 4 - میانترم حقوق سلطانیان دکتر کیهان 201 13:50 - 13:10 چهارشنبه 2 خرداد
66 متون فقه 2 + متون فقه 3 - میانترم حقوق سلطانیان دکتر کیهان 201 11:15 - 09:45 پنجشنبه 3 خرداد
67 حقوق اداری2 - میانترم حقوق سلیم پور ارسلان 102 13:00 - 11:30 سه شنبه 18 اردیبهشت
68 حقوق اساسی3 - میانترم حقوق سلیم پور ارسلان 204 11:15 - 09:45 سه شنبه 8 خرداد
69 حقوق مالیه عمومی - میانترم حقوق سلیم پور ارسلان 102 13:00 - 11:30 سه شنبه 25 اردیبهشت
70 حقوق تطبیقی - میانترم حقوق سلیم پور ارسلان 204 13:00 - 11:30 دوشنبه 7 خرداد
71 حقوق اساسی2 - میانترم حقوق سلیم پور ارسلان 204 13:50 - 13:10 دوشنبه 10 اردیبهشت
72 حقوق کار - میانترم حقوق سلیم پور ارسلان 102 11:15 - 09:45 دوشنبه 7 خرداد
73 حقوق اداری1 - میانترم حقوق سلیم پور ارسلان 102 11:15 - 09:45 دوشنبه 3 اردیبهشت
74 حقوق فضای مجازی - میانترم حقوق سلیم پور ارسلان 203 13:50 - 13:10 دوشنبه 31 اردیبهشت
75 حقوق بیمه - میانترم حقوق سلیم پور ارسلان 203 09:30 - 08:00 دوشنبه 10 اردیبهشت
76 حقوق محیط زیست - میانترم حقوق سلیم پور ارسلان 203 13:50 - 13:10 دوشنبه 17 اردیبهشت
77 حقوق اساسی 1 - میانترم حقوق علی احمدیان کتابخانه 13:00 - 11:30 سه شنبه 25 اردیبهشت
78 حقوق تجارت 2 - میانترم حقوق قادرزاده عثمان 204 17:15 - 15:45 سه شنبه 18 اردیبهشت
79 آیین دادرسی مدنی 3 - میانترم حقوق قادرزاده عثمان 205 17:15 - 15:45 سه شنبه 18 اردیبهشت
80 حقوق بین الملل عمومی2 - میانترم حقوق قادری دکتر جعفر 203 15:30 - 14:00 دوشنبه 17 اردیبهشت
81 حقوق بین الملل خصوصی2 - میانترم حقوق قادری دکتر جعفر 102 15:30 - 14:00 چهارشنبه 19 اردیبهشت
82 حقوق جزای اختصاصی1 - میانترم حقوق کشاوری امیر 204 17:15 - 15:45 سه شنبه 11 اردیبهشت
83 مقدمه علم حقوق - میانترم حقوق کشاوری امیر 102 17:15 - 15:45 دوشنبه 7 خرداد
84 آیین دادرسی مدنی1 - میانترم حقوق کشاوری امیر 102 17:15 - 15:45 دوشنبه 3 اردیبهشت
85 حقوق جزای اختصاصی2+حقوق جزای عمومی1 - میانترم حقوق محمودی امید 201 13:50 - 13:10 پنجشنبه 13 اردیبهشت
86 جرم شناسی - میانترم حقوق محمودی امید 201 15:30 - 14:00 پنجشنبه 20 اردیبهشت
87 حقوق ثبت - میانترم حقوق محمودی امید 204 11:15 - 09:45 پنجشنبه 20 اردیبهشت
88 حقوق جزای عمومی3 - میانترم حقوق واعظ کمال 103 17:15 - 15:45 چهارشنبه 19 اردیبهشت
89 حقوق جزای اختصاصی3 + حقوق جزاي اختصاصي(2) جرايم عليه مصالح عمومي كشور - میانترم حقوق واعظ کمال 204 15:30 - 14:00 سه شنبه 11 اردیبهشت
90 زبان عمومی - میانترم دروس عمومی آقایی احسان 205 09:30 - 08:00 پنجشنبه 20 اردیبهشت
91 دروس عمومی گروه معارف - میانترم دروس عمومی ابراهیمی حاج آقا قربان 205 13:50 - 13:10 دوشنبه 31 اردیبهشت
92 انقلاب اسلامی ایران - میانترم دروس عمومی علیزاده محمد حسین 205 17:15 - 15:45 پنجشنبه 3 خرداد
93 فرهنگ و تمدن اسلام و ایران - میانترم دروس عمومی علیزاده محمد حسین 205 17:15 - 15:45 پنجشنبه 10 خرداد
94 آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - میانترم دروس عمومی علیزاده محمد حسین 205 15:30 - 14:00 پنجشنبه 6 اردیبهشت
95 فارسي عمومی (آقایان) - میانترم دروس عمومی محمودپور دکتر لقمان 102 13:50 - 13:10 دوشنبه 10 اردیبهشت
96 فارسي عمومی (خانم ها) - میانترم دروس عمومی محمودپور دکتر لقمان 101 13:50 - 13:10 دوشنبه 10 اردیبهشت
97 مكتب هاي فلسفي و نظريه هاي تربيتي - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی آذربنیاد آرش 102 15:30 - 14:00 پنجشنبه 10 خرداد
98 روانشناسي بازي - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی آذربنیاد آرش 203 13:50 - 13:10 پنجشنبه 3 خرداد
99 آموزه هاي روانشناسي در حديث - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی آذربنیاد آرش 102 13:50 - 13:10 پنجشنبه 6 اردیبهشت
100 روانشناسي اعتياد - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی امانی حسن 101 11:15 - 09:45 پنجشنبه 10 خرداد
101 اصول وفنون راهنمايي ومشاوره خانواده - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی امانی حسن 103 11:15 - 09:45 پنجشنبه 10 خرداد
102 مسائل آموزش وپرورش ايران - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی جهان آرا دکتر عبدالرحیم 103 13:50 - 13:10 سه شنبه 25 اردیبهشت
103 مبانی و اصول مدیریت آموزشی - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی جهان آرا دکتر عبدالرحیم 103 11:15 - 09:45 دوشنبه 3 اردیبهشت
104 حركات ورزشي و سرود هاي خاص - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی جهان آرا دکتر عبدالرحیم 103 13:50 - 13:10 سه شنبه 18 اردیبهشت
105 مقدمات برنامه ريزي آموزشي ودرسي - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی جهان آرا دکتر عبدالرحیم 103 13:00 - 11:30 سه شنبه 25 اردیبهشت
106 آموزش و پرورش تطبيقي - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی جهان آرا دکتر عبدالرحیم 103 13:50 - 13:10 سه شنبه 11 اردیبهشت
107 تكنولوژي آموزشی + فناوري آموزشی - میانترم + امتحان عملی روانشناسی + علوم تربیتی جهان آرا دکتر عبدالرحیم 103 09:30 - 08:00 دوشنبه 7 خرداد
108 مدیریت کلاس - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی جهان آرا دکتر عبدالرحیم 103 13:00 - 11:30 سه شنبه 18 اردیبهشت
109 مباني و اصول تعليم و تربيت - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی جهان آرا دکتر عبدالرحیم 103 11:15 - 09:45 سه شنبه 25 اردیبهشت
110 قصه گويي ونمايش خلاق - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی جهان آرا دکتر عبدالرحیم 102 13:50 - 13:10 سه شنبه 28 فروردین
111 روانشناسي آموزش خواندن - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی جهان آرا دکتر عبدالرحیم 103 09:30 - 08:00 سه شنبه 18 اردیبهشت
112 جامعه شناسي آموزش و پرورش - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی جهان آرا دکتر عبدالرحیم 103 13:50 - 13:10 سه شنبه 28 فروردین
113 مديريت عمومی + مدیریت آموزشی - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی جهان آرا دکتر عبدالرحیم 103 15:30 - 14:00 دوشنبه 10 اردیبهشت
114 برنامه ریزی آموزش فنی و حرفه ای - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی جهان آرا دکتر عبدالرحیم 103 15:30 - 14:00 دوشنبه 7 خرداد
115 روش تحقيق كمي و كيفي + مقدمات روشهاي تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی جهان آرا دکتر عبدالرحیم 103 13:00 - 11:30 دوشنبه 7 خرداد
116 روش تحقيق درعلوم تربيتي ( کد درس: 1211051) - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی جهان آرا دکتر عبدالرحیم 103 11:15 - 09:45 دوشنبه 7 خرداد
117 تعليم و تربيت اسلامي - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی حسن پور یوسف 102 17:15 - 15:45 چهارشنبه 2 خرداد
118 مفاهيم وروش تدريس هنردرپيش دبستان ودبستان+درآمدی بر نقش هنر در مدارس - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی حسین پور نعیمه 205 13:50 - 13:10 پنجشنبه 27 اردیبهشت
119 مفاهيم وروش تدريس رياضيات درپيش دبستان ودبستان - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی حسین پور نعیمه 101 17:15 - 15:45 دوشنبه 24 اردیبهشت
120 مفاهيم وروش تدريس علوم تجربي درپيش دبستان ودبستان - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی حسین پور نعیمه 101 15:30 - 14:00 دوشنبه 24 اردیبهشت
121 مبانی جامعه شناسی - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی حکمت شرمین 201 13:00 - 11:30 سه شنبه 8 خرداد
122 روانشناسي افراد با نيازهاي خاص 1 +روانشناسي وآموزش كودكان استثنايي - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی رحیمی ثانیه 101 13:50 - 13:10 سه شنبه 8 خرداد
123 بهداشت روانی - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی رسولی دکتر سوران 102 13:50 - 13:10 سه شنبه 8 خرداد
124 اخلاق اسلامي (اصلي) - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی سلطانیان دکتر کیهان 204 13:50 - 13:10 پنجشنبه 27 اردیبهشت
125 آموزه های تربیتی آیات قرآن + آموزه هاي روانشناسي در قرآن - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی سلطانیان دکتر کیهان 204 13:50 - 13:10 پنجشنبه 6 اردیبهشت
126 مفاهیم و روش علوم قرآن در پیش دبستان و دبستان - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی سلطانیان دکتر کیهان 202 13:50 - 13:10 پنجشنبه 6 اردیبهشت
127 تربیت اخلاقی - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی سلطانیان دکتر کیهان 201 13:50 - 13:10 چهارشنبه 5 اردیبهشت
128 آشنایی با فلسفه اسلامی - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی سلطانیان دکتر کیهان 201 13:50 - 13:10 پنجشنبه 23 فروردین
129 مباني مشاوره و راهنمايي+ مباني راهنمايي و مشاوره - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی شریف زاده دکتر مظفر 103 13:00 - 11:30 پنجشنبه 10 خرداد
130 روانشناسي خانواده - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی شریف زاده دکتر مظفر 102 11:15 - 09:45 پنجشنبه 10 خرداد
131 سازمان ها و قوانين آموزش و پرورش - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی شریف زاده دکتر مظفر 205 13:50 - 13:10 چهارشنبه 5 اردیبهشت
132 شيوه هاي اصلاح و تغيير رفتار - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی شریف زاده دکتر مظفر 103 09:30 - 08:00 پنجشنبه 20 اردیبهشت
133 روانشناسي سياسي - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی شریف زاده دکتر مظفر 205 11:15 - 09:45 چهارشنبه 9 خرداد
134 روانشناسي صنعتي -سازماني + اخلاق حرفه اي در تعليم و تربيت - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی شریف زاده دکتر مظفر 203 13:00 - 11:30 پنجشنبه 10 خرداد
135 مباني و اصول برنامه ريزي درسي + اصول برنامه ريزي درسي- میانترم روانشناسی + علوم تربیتی شریف زاده دکتر مظفر 205 11:15 - 09:45 چهارشنبه 29 فروردین
136 مشاوره شغلي و حرفه ا ي + نظارت و راهنمايي آموزشي - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی شریف زاده دکتر مظفر 205 13:50 - 13:10 چهارشنبه 26 اردیبهشت
137 روانشناسي اجتماعي كاربردي - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی شریف زاده دکتر مظفر 205 09:30 - 08:00 چهارشنبه 9 خرداد
138 روانشناسي دين + پويايي گروه + روانشناسي پويايي گروه - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی شریف زاده دکتر مظفر 205 13:50 - 13:10 چهارشنبه 29 فروردین
139 سير تحول تعليم و تربيت در ايران قبل و بعد از اسلام - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی شریف زاده دکتر مظفر 205 13:50 - 13:10 چهارشنبه 5 اردیبهشت
140 مديريت مراكزپيش دبستاني ودبستاني - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی شریف زاده دکتر مظفر 201 13:50 - 13:10 پنجشنبه 20 اردیبهشت
141 روانشناسي سلامت - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی شریف زاده دکتر مظفر 103 13:50 - 13:10 پنجشنبه 10 خرداد
142 روانشناسي اجتمـاعي - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی شریف زاده دکتر مظفر 205 13:50 - 13:10 چهارشنبه 9 خرداد
143 روانشناسي سالمندي - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی عبداله زاده احمد 203 13:50 - 13:10 پنجشنبه 27 اردیبهشت
144 آسیب شناسی روانی 2 - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی عبداله زاده احمد 101 17:15 - 15:45 پنجشنبه 10 خرداد
145 آسیب شناسی روانی 1 - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی عبداله زاده احمد 101 15:30 - 14:00 پنجشنبه 20 اردیبهشت
146 اصول روانشناسی بالینی - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی عبداله زاده احمد 102 13:50 - 13:10 پنجشنبه 20 اردیبهشت
147 روانشناسي يادگيري - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی فتاحی دکتر امید 101 13:50 - 13:10 پنجشنبه 13 اردیبهشت
148 روانشناسی تربیتی - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی فتاحی دکتر امید 202 13:50 - 13:10 سه شنبه 1 خرداد
149 فلسفه علم روانشناسي - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی گوهری راد حسین 205 13:50 - 13:10 پنجشنبه 3 خرداد
150 خانواده در اسلام - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی گوهری راد حسین 205 13:50 - 13:10 پنجشنبه 6 اردیبهشت
151 زبان آموزی - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی گوهری راد حسین 101 09:30 - 08:00 پنجشنبه 10 خرداد
152 ادبيات كودكان ونوجوانان+ درآمدي برنقش ادبيات درمدارس - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی محمودپور دکتر لقمان 203 13:50 - 13:10 چهارشنبه 29 فروردین
153 روش تدريس مهارت خواندن دردبستان - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی محمودپور دکتر لقمان 203 13:50 - 13:10 چهارشنبه 5 اردیبهشت
154 مباني و اصول برنامه ريزي آموزشي - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی محمودی شادی 103 11:15 - 09:45 پنجشنبه 27 اردیبهشت
155 مباحث اساسی در روانشناسی2 - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 202 13:00 - 11:30 چهارشنبه 29 فروردین
156 آسیب شناسی اجتماعی - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 204 13:50 - 13:10 سه شنبه 1 خرداد
157 نظریه ها و فنون مشاوره و روان درمانی - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 202 13:50 - 13:10 پنجشنبه 27 اردیبهشت
158 متون روانشناسی2 + زبان تخصصي روانشناسي 2 - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 202 11:15 - 09:45 چهارشنبه 9 خرداد
159 فناوری اطلاعات+ کاربرد کامپیوتر در روانشناسی - میانترم + آزمون عملی روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی لابراتوار 11:15 - 09:45 پنجشنبه 10 خرداد
160 متون روانشناسی1 - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 202 11:15 - 09:45 چهارشنبه 29 فروردین
161 زبان تخصصي آموزش پيش دبستاني ودبستاني (کد درس:1212043) - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 204 09:30 - 08:00 سه شنبه 25 اردیبهشت
162 انگیزش و هیجان - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 204 17:15 - 15:45 دوشنبه 7 خرداد
163 تاریخچه و مکاتب در روانشناسی و نقد آن - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 202 15:30 - 14:00 پنجشنبه 3 خرداد
164 روانشناسی تحولی2 - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 202 09:30 - 08:00 چهارشنبه 9 خرداد
165 علوم اعصاب شناختي + مقدمات نوروپسيكولوژي - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 203 15:30 - 14:00 سه شنبه 25 اردیبهشت
166 زبان تخصصی برنامه ريزی درسی (کد درس:1212020) - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 203 13:50 - 13:10 پنجشنبه 10 خرداد
167 توانبخشی افراد بانیازهای خاص - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 202 15:30 - 14:00 دوشنبه 7 خرداد
168 روانشناسی تفاوتهای فردی - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 203 13:50 - 13:10 چهارشنبه 2 خرداد
169 روانشناسی رشد +روانشناسی تحولی1 - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 202 09:30 - 08:00 چهارشنبه 2 خرداد
170 روانشناسي فيزيولوژيك - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 203 13:50 - 13:10 سه شنبه 18 اردیبهشت
171 روانشناسی شناختی - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 101 13:00 - 11:30 دوشنبه 7 خرداد
172 آمار توصیفی ( روانشناسی و علوم تربیتی) - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 102 13:00 - 11:30 پنجشنبه 10 خرداد
173 آزمونهای روانشناختی1+کاربرد آزمونهای روانی - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 202 13:50 - 13:10 سه شنبه 28 فروردین
174 روانشناسی تجربی - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 203 09:30 - 08:00 پنجشنبه 10 خرداد
175 احساس و ادراک - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 202 17:15 - 15:45 سه شنبه 8 خرداد
176 فیزیولوژیک اعصاب و غدد - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 203 13:50 - 13:10 پنجشنبه 13 اردیبهشت
177 روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 202 17:15 - 15:45 چهارشنبه 9 خرداد
178 متون تخصصی (کد درس :1211639) - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 202 17:15 - 15:45 سه شنبه 1 خرداد
179 متون ربان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی (کد درس: 1217049) - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 202 11:15 - 09:45 سه شنبه 8 خرداد
180 سنجش و اندازه گیری - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 203 13:50 - 13:10 چهارشنبه 26 اردیبهشت
181 روان سنجی - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 203 15:30 - 14:00 سه شنبه 8 خرداد
182 آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 203 15:30 - 14:00 چهارشنبه 5 اردیبهشت
183 روانشناسی افراد با نیازهای خاص2 + روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 204 13:00 - 11:30 سه شنبه 8 خرداد
184 آزمون های روانشناختی2 - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 202 13:50 - 13:10 سه شنبه 11 اردیبهشت
185 روانشناسی شخصیت - میانترم روانشناسی + علوم تربیتی مصطفایی دکتر علی 202 13:00 - 11:30 چهارشنبه 9 خرداد
186 ساخت زبان فارسي + آشنايي باادبيات معاصرايران - میانترم مترجمی زبان انگلیسی محمودپور دکتر لقمان 202 13:50 - 13:10 چهارشنبه 5 اردیبهشت
187 نگارش فارسي - میانترم مترجمی زبان انگلیسی محمودپور دکتر لقمان 201 13:50 - 13:10 چهارشنبه 29 فروردین
188 بازرگانی بین الملل - میانترم مدیریت بازرگانی و دولتی احمدنژاد نگار 102 13:00 - 11:30 دوشنبه 7 خرداد
189 اصول و مباني مديريت از ديدگاه اسلام - میانترم مدیریت بازرگانی و دولتی اسماعیل زاده دکترخلیل 102 15:30 - 14:00 چهارشنبه 9 خرداد
190 سیستم های اطلاعاتی مدیریت - میانترم مدیریت بازرگانی و دولتی اسماعیل زاده دکترخلیل 201 15:30 - 14:00 چهارشنبه 26 اردیبهشت
191 تصميم گيري وتعيين خطمشي دولتي - میانترم مدیریت بازرگانی و دولتی اعظمی علی 201 17:15 - 15:45 چهارشنبه 2 خرداد
192 مبانی روش تحقیق + روش تحقیق در مدیریت - میانترم مدیریت بازرگانی و دولتی جهان آرا لطیف 201 11:15 - 09:45 پنجشنبه 10 خرداد
193 پژوهش عملیاتی + تحقیق در عملیات 1 - میانترم مدیریت بازرگانی و دولتی جهان آرا لطیف 102 13:50 - 13:10 پنجشنبه 10 خرداد
194 تحقیق در عملیات 2 - میانترم مدیریت بازرگانی و دولتی جهان آرا لطیف 201 15:30 - 14:00 پنجشنبه 10 خرداد
195 حقوق تجارت - میانترم مدیریت بازرگانی و دولتی حمزه پور علیرضا 202 15:30 - 14:00 سه شنبه 11 اردیبهشت
196 مدیریت رفتار سازمانی - میانترم مدیریت بازرگانی و دولتی حیاک دکترکاوه 102 15:30 - 14:00 دوشنبه 31 اردیبهشت
197 اقتصاد خرد - میانترم مدیریت بازرگانی و دولتی سلامی فریبا 102 09:30 - 08:00 چهارشنبه 9 خرداد
198 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی - میانترم مدیریت بازرگانی و دولتی سلامی فریبا 102 13:50 - 13:10 چهارشنبه 9 خرداد
199 مالیه عمومی - میانترم مدیریت بازرگانی و دولتی سلامی فریبا 102 13:50 - 13:10 چهارشنبه 19 اردیبهشت
200 اقتصاد کلان - میانترم مدیریت بازرگانی و دولتی سلامی فریبا 102 11:15 - 09:45 چهارشنبه 9 خرداد
201 بازاریابی و مدیریت بازار - میانترم مدیریت بازرگانی و دولتی شمسی ستاره 205 15:30 - 14:00 پنجشنبه 10 خرداد
202 تجارت الکترونیک 2 - میانترم مدیریت بازرگانی و دولتی علیزاده مسعود 101 13:00 - 11:30 سه شنبه 1 خرداد
203 مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت - میانترم مدیریت بازرگانی و دولتی علیزاده مسعود 101 13:50 - 13:10 سه شنبه 1 خرداد
204 تجزيه و تحليل و طراحي سيستم + فنون تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها - میانترم مدیریت بازرگانی و دولتی کریمی واحد مجید 101 15:30 - 14:00 سه شنبه 1 خرداد
205 زبان تخصصی 1 (کد 1212343) - میانترم مدیریت بازرگانی و دولتی محمدپور اوین 102 13:00 - 11:30 سه شنبه 11 اردیبهشت
206 زبان تخصصی 1 (کد 1234031-1212175) + زبان تخصصی 2 (1212344) - میانترم مدیریت بازرگانی و دولتی محمدپور اوین 102 11:15 - 09:45 سه شنبه 18 اردیبهشت
207 زبان تخصصي 2 (رشته مدیریت بازرگانی) - میانترم مدیریت بازرگانی و دولتی محمدپور اوین 202 13:50 - 13:10 سه شنبه 18 اردیبهشت
208 ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت + ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2 - میانترم مدیریت بازرگانی و دولتی معروفی دکترمریم 205 11:15 - 09:45 سه شنبه 8 خرداد
209 مدیریت تعاونی ها - میانترم مدیریت بازرگانی و دولتی ملا احمدی غفور 102 17:15 - 15:45 سه شنبه 25 اردیبهشت