عبارت مورد جستجو : اقتصاد

یافته ها : 5 عنوان

تعداد گروه ناشر نویسنده نام کتاب ردیف
4 اقتصاد پیام نور دکتر جهانگیر بیابانی اقتصاد پولی 1
2 اقتصاد پیام نور دکتر تیمور رحمانی اقتصاد کلان 2 2
4 اقتصاد پیام نور دکتر محمد لشکری جانشینی پول 3
3 اقتصاد پیام نور دکتر یگانه موسوی جهرمی مبانی علم اقتصاد 4
1 اقتصاد پیام نور دکتر جمشید پژوان پول وارزوبانکدار 5