عبارت مورد جستجو : ریاضیات و آمار

یافته ها : 20 عنوان

تعداد گروه ناشر نویسنده نام کتاب ردیف
1 ریاضیات و آمار پیام نور محمد قاسم وحید اصل آمار ریاضی1 1
1 ریاضیات و آمار پیام نور دکتر علیرضا مدقالچی آنالیز ریاضی 1 2
3 ریاضیات و آمار پیام نور علیرضا مدقالچی آنالیز ریاضی 2 3
5 ریاضیات و آمار پیام نور دکتر علی رضا حسینیون آنالیز ریاضی 3 4
3 ریاضیات و آمار پیام نور د. میرزا کریمی و همکاران آنالیز ریاضی 3 5
3 ریاضیات و آمار پیام نور دکتر عین پاشا احتمال 1 6
2 ریاضیات و آمار پیام نور دکتر داود کریم زادگان مقدم برنامه سازی پیشرفته C 7
2 ریاضیات و آمار پیام نور محمد چایچی تئوری مقدماتی مجموعه ها 8
1 ریاضیات و آمار پیام نور صابر قاسم پور تحقیق در عملیات 9
3 ریاضیات و آمار پیام نور صابر قاسم پور تحقیق در عملیات 1 10
2 ریاضیات و آمار پیام نور دکتر غلامرضا جهانشاهلو تحقیق در عملیات 2 11
4 ریاضیات و آمار پیام نور دکتر غلامرضا جهانشاهلو تحقیق در عملیات(1) 12
3 ریاضیات و آمار پیام نور محمد رضا فلکی جبر 1 13
1 ریاضیات و آمار پیام نور محمد جلوداری ممقانی ریاضی عمومی 2 14
1 ریاضیات و آمار دانشگاه پیام نور لیدافرخو ریاضی عمومی1 15
1 ریاضیات و آمار پیام نور د. ایرانمنش، شمس الملوک خوش دل ریاضیات پیش دانشگاهی 16
4 ریاضیات و آمار پیام نور دکتر محمد حسن بیژن زاده زبان تخصصی ریاضی 17
1 ریاضیات و آمار پیام نور فرهاد شقاقی لستنباط اماری در روان شناسی وعلوم تربیتی 18
2 ریاضیات و آمار مرکز آموزش مدیریت دولتی د. فلورا سلطانی تیرانی کاربرد تجزیه و تحلیل علی در پژوهشهای علوم اجتماعی و رفتاری 19
1 ریاضیات و آمار پیام نور دکتر محمد بامنی مقدم کنترل کیفیت آماری 20