عبارت مورد جستجو : زبان انگلیسی

یافته ها : 86 عنوان

تعداد گروه ناشر نویسنده نام کتاب ردیف
1 زبان انگلیسی خرسندی martin hunt a livel and as livel law 1
1 زبان انگلیسی دماوند گروه مؤلفان an introduction to english language 2
1 زبان انگلیسی نامعلوم W. FOULSHAM & CO. LTD COMPLETE LETTER WRITER 3
1 زبان انگلیسی رهنما robert krohn english sentence structure 4
3 زبان انگلیسی افق گروه مؤلفان follow me programs 16 -30,31-45. 46-60 5
1 زبان انگلیسی اخگر گروه مؤلفان longman dictionary of applied linguistics 6
1 زبان انگلیسی خوروش marcella frank modern english 7
1 زبان انگلیسی رهنما BRENDA WEGMANN /MIKI KNEZEVIC MOSAIC 1 8
1 زبان انگلیسی راهنما martin l. Aranaudet paragraph development 9
1 زبان انگلیسی رهنما گروه مؤلفان reading and thinking in english 10
1 زبان انگلیسی راهنما گروه مؤلفان reading and thinking in english 11
1 زبان انگلیسی زبانکده حسین فرهادی reading through interaction 12
1 زبان انگلیسی زبانکده اکبر میر هاشمی و فرهادی reading through interaction 13
1 زبان انگلیسی آسمان نگار richard c. yorkey study skills 14
1 زبان انگلیسی معلوم نیست WINIFRED E . JONES THE CALL OF THE WILD 15
1 زبان انگلیسی رهنما r v white the english teachers handbook 16
2 زبان انگلیسی رهنما george yule the study of language 17
1 زبان انگلیسی سمت سید علی میر عمادی theoretical foundations and principles of translation 18
3 زبان انگلیسی پیام نور د. عبدالجواد جعفر پور آزمون سازی زبان 19
1 زبان انگلیسی عطایی جواد عسکری آزمونه زبان و گرامر انگلیسی 20
3 زبان انگلیسی پیام نور هرمز رحیمیان آشنایی با ادبیات معاصر ایران 21
1 زبان انگلیسی سمت یار محمدی و پور اعتدال آموزش تلفظ انگلیسی در قالب صوت شناسی گشتاری 22
1 زبان انگلیسی سمت د. محمد حسین کشاورز آوا شناسی 23
1 زبان انگلیسی استادی مارسلا فرانک استادی modern english part ii 24
1 زبان انگلیسی استادی ذوالفقاری و اصفهانی استادی خواندن درک و مفاهیم 1 25
1 زبان انگلیسی استادی عزیزی، شیری امین لو استادی دستور و نگارش 1 26
1 زبان انگلیسی استادی علی اصغرذوالفقاری استادی زبان انگلیسی عمومی 27
1 زبان انگلیسی استادی لیلا سعیدی استادی نمونه های نثر ساده انگلیسی 28
1 زبان انگلیسی استادی حمید دهدهی استادی نگارش پیشرفته 29
1 زبان انگلیسی استادی شیوا مرزوقی استادی کلیات زبان شناسی 2 30
1 زبان انگلیسی نیلوفر عبدالله توکل اشتباهات رایج در زبان انگلیسی 31
3 زبان انگلیسی پیام نور د. کاظم لطفی پور ساعدی اصول و روش ترجمه 32
5 زبان انگلیسی پیام نور کاظم لطفی پور ساعدی اصول وروش ترجمه 33
2 زبان انگلیسی سمت د. منصور کوشا انگلیسی برای دانشجویان رشته آ.پ پیش دبستانی و دبستانی 34
1 زبان انگلیسی سمت د. منصور کوشا انگلیسی برای دانشجویان رشته راهنمایی و مشاوره 35
1 زبان انگلیسی سمت د. منصور کوشا انگلیسی برای دانشجویان رشته کودکان استثنایی 36
1 زبان انگلیسی سمت د. نوروزی و د. بیرجندی انگلیسی برای دانشجویان علوم انسانی 1 37
1 زبان انگلیسی ناقوس طاهر سرحدی انگلیسی مقدماتی 38
3 زبان انگلیسی سمت د. عباسعلی رضائی بیان شفاهی داستان 1 39
1 زبان انگلیسی سمت دکترمهدی نوروزی دکترپرویز بیان شفاهی داستان 2 40
1 زبان انگلیسی سمت دکتررضانیلی پور ترجمه متون ساده 41
3 زبان انگلیسی پیام نور د. غلامرضا تجویدی ترجمه متون علوم انسانی 42
1 زبان انگلیسی سمت رحیم اصلان زاده ترجمه مکاتبات و اسناد 1 43
3 زبان انگلیسی پیام نور هوشنگ توانگر ترجمه مکاتبات و اسناد 1 44
3 زبان انگلیسی پیام نور هوشنگ توانگر ترجمه مکاتبات و اسناد 2 45
1 زبان انگلیسی سمت هوشنگ توانگر ترجمه مکاتبات واسناد 46
1 زبان انگلیسی پیام نور منوچهر جعفری گهر ترجمه نوار و فیلم 47
1 زبان انگلیسی جانزاده ارسلان کلباسی جمله سازی مقدماتی 48
1 زبان انگلیسی جانزاده ارسلان کلباسی جمله سازی مقدماتی 49
1 زبان انگلیسی استادی د. منوچهر جعفری گهر خواندن درک و مفاهیم 3 50
1 زبان انگلیسی سمت د. فریده پورگیو و همکاران خواندن متون انگلیسی عمومی 51
1 زبان انگلیسی سمت د. پورگیو و همکاران خواندن متون انگلیسی عمومی 52
3 زبان انگلیسی پیام نور د. محمد حسن تحریریان خواندن و درک مفاهیم 1 53
4 زبان انگلیسی پیام نور محمد حسن تحریریان خواندن و درک مفاهیم 2 54
1 زبان انگلیسی پیام نور د. منوچهر جعفری گهر خواندن و درک مفاهیم 3 55
1 زبان انگلیسی استادی محمد حسن تحریریان خواندن و درک و مفاهیم 2 56
3 زبان انگلیسی پیام نور د. بلقیس روشن، حسین رحمانی داستان کوتاه 57
1 زبان انگلیسی پیام نور د. بلقیس روشن، عباس سعیدی پور درآمدی بر ادبیات انگلیسی 1 58
1 زبان انگلیسی پیام نور د. فریدون وحدانی دستور نگارش 2 59
1 زبان انگلیسی نقش و نگار محمد و علی نصر، محمد نوری راهنمای جامع reading through reading 60
1 زبان انگلیسی استادی مسعود عزیزیو راهنمای جامع و بانک سوالات امتحانی دستور و نگارش (1) 61
1 زبان انگلیسی پیام نور محمود علیمحمدی، حسن خلیلی زبان انگلیسی عمومی 62
5 زبان انگلیسی پیام نور د. پرویز مفتون زبان انگلیسی عمومی 63
1 زبان انگلیسی سیمین دخت ایرج ذوقی زبان انگلیسی عمومی 64
1 زبان انگلیسی اروین علی اکبر جعفر زاده زبان انگلیسی و قواعد ساختار جمله 65
1 زبان انگلیسی سروش علی محمد حق شناس زبان درآمدی بر مطالعه سخن گفتن 66
4 زبان انگلیسی پیام نور منوچهر جعفری گهر زبان پیش دانشگاهی 67
1 زبان انگلیسی فرهنگ معاصر علی محمدحق شناس فرهنگ هزاره 68
2 زبان انگلیسی گسترده ج1 منوچهر اریان پور کاشانی فرهنگ گسترده 69
3 زبان انگلیسی پیام نور د. غلامرضا سمیع فنون و صناعات ادبی 70
1 زبان انگلیسی پیام نور شهرزاد سیف فنون یادگیری زبان 71
1 زبان انگلیسی ویرایش یاسمین مندی متون روانشناسی به زبان انگلیسی 72
1 زبان انگلیسی سمت د. رضائی،هلن اولیایی نیا متون نثر ساده 73
1 زبان انگلیسی سمت سید چیمه، د. کسرائیان نامه نگاری 74
1 زبان انگلیسی آستان قدس رضوئ ساراجین راتلج مریدی نامه نگاری به زبان انگلیسی برای دانشجویان ایرانی 75
1 زبان انگلیسی مرکز نشر دانشگاهی فرزاد فرخ زاد نخستین درسهای ترجمه 76
2 زبان انگلیسی پیام نور بهروز عزبدفتری نمونه نثر ساده انگلیسی 77
1 زبان انگلیسی پیام نور د. بهروز عزبدفتری نمونه های نثر ساده انگلیسی 78
1 زبان انگلیسی پیام نور د. منصور ثروت نگارش فارسی 79
2 زبان انگلیسی سروش بهروز تورانی واژه نامه چهار زبانه روزنامه نگاری 80
3 زبان انگلیسی پیام نور د. رضا نیلی پور کاربرد اصطلاح ها و تعبیرها در ترجمه 81
1 زبان انگلیسی پیام نور دکتررضانیلی کاربرد اصطلاح ها وتعبیرهادرترجمه 82
3 زبان انگلیسی پویندگان دانش آ. سیدحیدریان، خ. میر یکتا کتاب طلایی راهنمای جامع فنون یادگیری 83
1 زبان انگلیسی استادی شیوا مرزوقی کلیات زبان شناسی 1 84
1 زبان انگلیسی باستان عباس فرزام گرامر انگلیسی از دبیرستان تا دانشگاه 85
1 زبان انگلیسی سمت د.کسائیان و د.طالبی نژاد گفت و شنود آزمایشگاهی 1و 2 86