عبارت مورد جستجو : زبان و ادبیات فارسی

یافته ها : 94 عنوان

تعداد گروه ناشر نویسنده نام کتاب ردیف
1 زبان و ادبیات فارسی پیام نور د. علی اصغر حلبی آشنایی با علوم قرآنی 1
2 زبان و ادبیات فارسی قصیده سرا د. سید حسین نصر آموزه های صوفیان از دیروز تا امروز 2
1 زبان و ادبیات فارسی معلوم نیست محمد علی انصاری اختران ادب برگزیده اشعار اخلاقی اساتید سخن 3
1 زبان و ادبیات فارسی آستان قدس رضوی د. محمود بستانی/ ت حسین صابری اسلام و هنر 4
1 زبان و ادبیات فارسی پیامنور محمدعلی احمدوند اشنایی بافعالیتهای تربیتی واجتماعی 5
1 زبان و ادبیات فارسی پالیزان جمعی از نویسندگان انتظار با بوی نرگس 6
1 زبان و ادبیات فارسی پیام نور سیروس شمیسا انواع ادبی 7
1 زبان و ادبیات فارسی گروه پژوهشگران ایران د. حسن حاج سید جوادی بررسی و تحقیق در ادبیات معاصر ایران 8
3 زبان و ادبیات فارسی پیام نور د. علی محمد پشت دار برگزیده ترجمه رساله قشیریه 9
1 زبان و ادبیات فارسی هیرمند د.قمر آریان بهزاد کمال الدین 10
1 زبان و ادبیات فارسی پیام نور د. حسن انوری بوستان سعدی نظم 5 بخش 1 11
2 زبان و ادبیات فارسی پیام نور د. علی اصغر حلبی تأثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی 12
1 زبان و ادبیات فارسی ستاد اقامه نماز مهدی طهوری و حسین حداد تا خانه خورشید راهی نیست! 13
1 زبان و ادبیات فارسی پیام نور د. توفیق ه. سبحانی تاریخ ادبیات 1 14
1 زبان و ادبیات فارسی پیام نور د. توفیق ه. سبحانی تاریخ ادبیات 2 15
1 زبان و ادبیات فارسی پیام نور د. توفیق ه. سبحانی تاریخ ادبیات 3 16
1 زبان و ادبیات فارسی پیام نور د. توفیق ه. سبحانی تاریخ ادبیات 4 17
2 زبان و ادبیات فارسی پیام نور د. توفیق ه. سبحانی تاریخ ادبیات ایران 18
1 زبان و ادبیات فارسی پیام نور د. توفیق ه. سبحانی تاریخ ادبیات ایران 1 19
1 زبان و ادبیات فارسی پیام نور د. رضا مصطفوی سبزواری تاریخ بیهقی 20
1 زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور دکترتوفیق ه.سبحانی تاریخ دبیات2 21
3 زبان و ادبیات فارسی پیام نور د. مهری باقری تاریخ زبان فارسی 22
2 زبان و ادبیات فارسی اساطیر محمد هدایت حسین تاریخ مبارک شاهی 23
1 زبان و ادبیات فارسی سروش احمد وکیلیان تمثیل و مثل ج 2 24
1 زبان و ادبیات فارسی جامه داران علی اصغر بهرامی تی اس الیوت 25
1 زبان و ادبیات فارسی امیر کبیر د. عبدالحسین زرین کوب جستجو در تصوف ایران 26
1 زبان و ادبیات فارسی پیام نور د. فاطمه کوپا حافظ 2 نظم 5 بخش 4 27
1 زبان و ادبیات فارسی جمهوری میر صالح حسینی حیدر بابا 28
1 زبان و ادبیات فارسی د. علی محمد پشت دار د. علی محمد پشت دار خودآموز فارسی عمومی 29
1 زبان و ادبیات فارسی پیام نور د. حسن انوری داستان رستم و اسفندیار نظم 2 بخش 2 30
2 زبان و ادبیات فارسی پیام نور د. حسن بساک در اقلیم سخن 31
2 زبان و ادبیات فارسی نشر سخن د. تقی پور نامداریان در سایه آفتاب 32
1 زبان و ادبیات فارسی پیام نور د. حسن انوری دستور زبان فارسی 2 33
1 زبان و ادبیات فارسی سروش د. سلیم نیساری دفتر دیگر سانیها در غزلهای حافظ ج 1 34
1 زبان و ادبیات فارسی امیر کبیر د. عبدالحسین زرین کوب دنباله جستجو در تصوف ایران 35
1 زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران مهدی محقق، کبری بستان شیرین دیوان غزلیات و رباعیات فتاحی نیشابوری(سیبک) 36
4 زبان و ادبیات فارسی پیام نور د. پدرام میرزایی زبان خارجی تخصصی 1 37
1 زبان و ادبیات فارسی پیام نور نیلی پور و جعفری گهر زبان خارجی تخصصی 2 38
1 زبان و ادبیات فارسی آگاه علی محمد حق شناس زبان و ادب فارسی در گذرگاه سنت و مدرنیته 39
2 زبان و ادبیات فارسی پیام نور د. سیروس شمیسا سبک شناسی 1(نظم) 40
1 زبان و ادبیات فارسی سمت د.صيادكوه،حسن لي،عبدالهي،پارسا سخن شيرين پارسي 41
1 زبان و ادبیات فارسی اساطیر استاد محمد روشن سلامان و ابسال 42
1 زبان و ادبیات فارسی آستان قدس رضوی د. عباس آگاهی سلطان صلاح الدین ایوبی 43
1 زبان و ادبیات فارسی علمی و فرهنگی قیصر امین پور سنت و نوآوری در شعر معاصر 44
3 زبان و ادبیات فارسی پیام نور د. فاطمه کوپا شرحی بر کشف المحجوب هجویری 45
2 زبان و ادبیات فارسی آستان قدس رضوی احمد احمدی بیرجندی شعر در زندگی 46
1 زبان و ادبیات فارسی پژواک کیوان محمود حدادی شعر و شعود 47
1 زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی حسین عماد افشار شیوه نگارش فارسی در مطبوعات 48
1 زبان و ادبیات فارسی پیام نور د. سید علی محمد سجادی صائب تبریزی و شاعران معروف سبک هندی نظم 5 بخش 5 49
1 زبان و ادبیات فارسی رسا د. سید رضا افتخاری عرفان، زیبایی شناسی و شعور کیهانی 50
1 زبان و ادبیات فارسی نگاه رضا معتمدی فدریکو گارسیالورکا قصیده ی مجروح آب 51
1 زبان و ادبیات فارسی پیام نور د. فاطمه کوپا فصلنامه تخصصی پیک نور زبان و ادبیات فارسی 52
1 زبان و ادبیات فارسی مؤسسه آموزشی وپژوهشی د.رضا کریمی شرقی فن گزارش نویسی 53
5 زبان و ادبیات فارسی پیام نور مصطفی شعار قرائت عربی 1 54
1 زبان و ادبیات فارسی پیام نور د. سید محمد حسینی قرائت عربی 2 55
3 زبان و ادبیات فارسی پیام نور د. سید محمد حسینی قرائت عربی 3 56
1 زبان و ادبیات فارسی پیام نور د. سید علی اکبر میر حسینی قرائت عربی 4 57
3 زبان و ادبیات فارسی پیام نور د. سید علی اکبر میر حسینی قرائت عربی 5 58
2 زبان و ادبیات فارسی پیام نور دکترعلی اکبرمیرحسینی قرائت عربی 5 59
3 زبان و ادبیات فارسی پیام نور د. سید محمد حسینی قوائد عربی 2 60
3 زبان و ادبیات فارسی پیام نور د. سید محمد حسینی قواعد عربی 1 61
3 زبان و ادبیات فارسی پیام نور د. رضا ناظمیان متون نظم و نثر معاصر 2 62
1 زبان و ادبیات فارسی پیام نور د. توفیق ه. سبحانی مثنوی 1 (نظم 4 بخش 1) 63
3 زبان و ادبیات فارسی پیام نور د. توفیق ه. سبحانی مثنوی 2(نظم 4 بخش 2) 64
1 زبان و ادبیات فارسی علمی و فرهنگی ایرج افشار مجموعه مقالات فارسی در زمینه تحقیقات ایرانی ج 4 65
1 زبان و ادبیات فارسی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی وحید آخرت دوست مجموعه مقالات همایش بزرگداشت شمس تبریزی 66
1 زبان و ادبیات فارسی سمت گروه مؤلفان مجموعه مقاله های سمینار بررسی ادبیات انقلاب اسلامی 67
1 زبان و ادبیات فارسی پیام نور د. منصور ثروت مرجع شناسی و روش تحقیق 1 68
5 زبان و ادبیات فارسی پیام نور د. توفیق ه. سبحانی مسعود سعد سلمان (نظم 3) 69
1 زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور دکترسروش شمیسا معانی وبیان2 70
1 زبان و ادبیات فارسی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی محمد یوسف نوری مفاتیح الارزاق یا کلید در گنجهای گهر ج 2 71
1 زبان و ادبیات فارسی راه کمال د. حسین محمدزاده صدیق منتخب غزلیات شمس تبریزی 72
1 زبان و ادبیات فارسی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی سید حسین اعظم واقفی میراث فرهنگی نطنز ج 2 73
1 زبان و ادبیات فارسی سخن د. مریم مشرف میراث مولوی شعر و عرفان در اسلام 74
2 زبان و ادبیات فارسی ستاد اقامه نماز عبدالعظیم صاعدی نام دیگر زمین 75
1 زبان و ادبیات فارسی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه قم گروه مولفان نقد و نظر 76
1 زبان و ادبیات فارسی عطائی کاظم حمیدی شیرازی نهمین بهار سخن در انجمن ادبی گلستان سعدی 77
1 زبان و ادبیات فارسی فردا هلن اولیایی نیا هنریک ایبسن 78
1 زبان و ادبیات فارسی دفاع مقدس محمودطیب وتوراشنیدم روزی که اتفاق افتادی 79
1 زبان و ادبیات فارسی انديشه سازان د.سبطي،سبحاني،شاپوران پرسشهاي چهارگزينه اي ادبيات فارسي2 80
1 زبان و ادبیات فارسی روزنگار الهه دهنوی پیشدرآمدی بر مطالعه نظریه ادبی 81
1 زبان و ادبیات فارسی رسا شیرین دلاوری چرانه 82
1 زبان و ادبیات فارسی نگاه محمد قراگوزلو چنین گفت شیخ نیشابور 83
1 زبان و ادبیات فارسی امیر کبیر بدیع الزمان فروزانفر کلیات شمس تبریزی 84
1 زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور دکترنورالدین مقصودی کلیله ودمنه 1 85
2 زبان و ادبیات فارسی سپنتا علی بابا چاهی گزاره های منفرد(مسائل شعر و بررسی انتقادی ...)ج 2 86
1 زبان و ادبیات فارسی پیام نور د. توفیق ه. سبحانی گزیده اشعار فرخی سیستانی و کسایی مروزی نظم 1 بخش 2222222 87
1 زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور دکترعلی اصغرحلبی گزیده حدیقه الحقیقه 88
1 زبان و ادبیات فارسی پیام نور د. رضا انزابی نژاد گزیده مرصاد العباد 89
1 زبان و ادبیات فارسی پیام نور مجید سرمدی گزیه قصاید خاقانی 90
1 زبان و ادبیات فارسی ستاد اقامه نماز ستاد اقامه نماز گل تسبیح خدا 91
2 زبان و ادبیات فارسی رسا علی تقی زاده تبریزی گلبانگ حماسه 92
1 زبان و ادبیات فارسی پیام نور د. حسن انوری گلستان سعدی نثر 3 بخش 3 93
1 زبان و ادبیات فارسی اختران ماشاء الله آجودانی یا مرگ یا تجدد 94