عبارت مورد جستجو : زمین شناسی

یافته ها : 7 عنوان

تعداد گروه ناشر نویسنده نام کتاب ردیف
3 زمین شناسی پیام نور دکتر محمد بهرامی اطلس رنگی رسوبات و سنگ های کربناته در زیر میکروسکوپ 1
2 زمین شناسی پیام نور دکتر ناصر ارزانی خاک شناسی 2
3 زمین شناسی پیام نور دکتر مهناز پروانه نژاد شیرازی دیرینه شناسی1 (ماکروفسیل) 3
3 زمین شناسی پیام نور د. نجف زاده، د. ارزانی زبان تخصصی 4
3 زمین شناسی پیام نور دکتر محمد رضا کبریایی زاده زمین شناسی تاریخی 5
3 زمین شناسی پیام نور د. ناصر ارزانی مبانی خاک شناسی 6
1 زمین شناسی پیام نور علی بابا چهرازی، بهمن مقرب نیا نقشه برداری 7