عبارت مورد جستجو : مدیریت بازرگانی

یافته ها : 8 عنوان

تعداد گروه ناشر نویسنده نام کتاب ردیف
1 مدیریت بازرگانی پیام نور خدیجه جمشیدی اماروکاربرد ان درمدیریت 1
4 مدیریت بازرگانی پیام نور حسن الوداری بازار یابی و مخدیریت بازار 2
2 مدیریت بازرگانی پیام نور شهربانو ثمر بخش تهرانی زبان تخصصی (1) 3
3 مدیریت بازرگانی پیام نور شهربانو ثمربخش تهرانی زبان تخصصی 3 4
3 مدیریت بازرگانی پیام نور شهربانو ثمربخش تهرانی زبان تخصصی 4 5
5 مدیریت بازرگانی پیام نور دکتر علی اصغر انواری رستمی سیستمهای خرید، انبارداری و توزیع 6
2 مدیریت بازرگانی پیام نور بابک کاظمی مدیریت تولید 7
2 مدیریت بازرگانی مرکز آموزش مدیریت دولتی فرامرز بابا خمسه مقدمه ای بر سازمان و مدیریت بازرگانی 8