عبارت مورد جستجو : مدیریت جهانگردی

یافته ها : 4 عنوان

تعداد گروه ناشر نویسنده نام کتاب ردیف
2 مدیریت جهانگردی پیام نور دکتر طاهره شالچیان آداب و فرهنگ سفر 1
3 مدیریت جهانگردی پیام نور د. حسن درویش، اصغر حیدری آشنایی با سازمانهای دولتی ایران و سازمانهای گردشگری 2
2 مدیریت جهانگردی پیام نور د. ابوالفضل تاج زاده نمین بازاریابی گردشگری 3
3 مدیریت جهانگردی پیام نور دکتر محمود ضیایی جغرافیای گردشگری 4