عبارت مورد جستجو : کتابداری

یافته ها : 13 عنوان

تعداد گروه ناشر نویسنده نام کتاب ردیف
2 کتابداری پیام نور رحیم علیجانی آشنایی با بانکهای اطلاعاتی 1
3 کتابداری پیام نور د. مهرداد نیکنام آفتها و آسیب های مواد کتابخانه و آرشیو 2
3 کتابداری پیام نور د. شریف مقدم ،رحیم علیجانی اصول کار مرجع 3
3 کتابداری پیام نور ثریا صمدی خدمات عمومی 4
3 کتابداری پیام نور د. شریف مقدم ،رحیم علیجانی ذخیره و بازیابی اطلاعات 5
4 کتابداری پیام نور د. هادی شریف مقدم ساختمان و تجهیزات کتابخانه 6
3 کتابداری پیام نور د. حیاتی، جوکار، برهمند سازماندهی مواد 4: با تأکید بر رده بندی کتابخانه کنگره امریکا 7
1 کتابداری پیام نور ایرج صبا شیوه بهره از کتابخانه و منابع آن 8
3 کتابداری پیام نور د. علی اکبر احمدی، علی صالحی مدیریت دانش 9
3 کتابداری پیام نور رحیم علیجانی مرجع شناسی تخصصی 10
2 کتابداری آستان قدس رضوی کاظم خادمیان مواد غیر کتابی در کتابخانه ها 11
3 کتابداری پیام نور د. شریف مقدم و همکاران نظام کتابخانه های دانشگاهی 12
2 کتابداری پیام نور د. زهیر حیاتی،رحیم علیجانی گزارش نویسی:آیین نگارش علمی مقالات و ... 13