تصاویر بازدید از خانواده جانباز و ایثارگر دفاع مقدس

تصاویر دیدار صمیمانه ریاست دانشگاه پیام نور و ریاست بنیاد شهید و همکاران با چند خانواده جانباز و ایثارگر دفاع مقدس به مناسبت سه خرداد روز مقاومت و ایثارتجدید میثاق با آرمان های شهدا

تجدید میثاق با آرمان های شهدا

تجدید میثاق با آرمان های شهدا

تجدید میثاق با آرمان های شهدا

تجدید میثاق با آرمان های شهدا

تجدید میثاق با آرمان های شهدا

تجدید میثاق با آرمان های شهدا

تجدید میثاق با آرمان های شهدا

تجدید میثاق با آرمان های شهدا

تجدید میثاق با آرمان های شهدا


مشاهده : 119663        تاریخ انتشار خبر : چهارشنبه 05-03-1395