لیست دروس ارائه شده در نیمسال تابستان

    دانشگاه پيام نور    
سيستم جامع دانشگاهي گلستان دروس ارائه شده در ترم 3-394 زمان: 1395/04/10 - 09:57
شماره گزارش: 110 صفحه : 1 از 1
واحدسردشت       گروه آموزشي : علوم تربيتي
دانشكده درس : علوم انساني   اساتيد گروه آموزشي
     
     
     
     
     
     
     
     
شماره و گروه درس نام درس     زمان و مكان ارائه/ امتحان
واحد
کل ع
1211010-01 آموزش بزرگسالان 2 0 امتحان(1395.06.01) ساعت : 13:30-14:30
1211037-01 مديريت اسلامي 2 0 امتحان(1395.06.02) ساعت : 13:30-14:30
1211040-01 اصول برنامه ريزي درسي 3 0 امتحان(1395.05.31) ساعت : 15:00-16:00
1211044-01 آموزش وپرورش تطبيقي 2 0 امتحان(1395.06.03) ساعت : 13:30-14:30
1211045-01 جامعه شناسي آموزش وپرورش 2 0 امتحان(1395.06.01) ساعت : 08:00-10:00
1211046-01 مديريت كتابخانه 2 0 امتحان(1395.06.02) ساعت : 13:30-14:30
1211048-01 درآمدي برنقش ادبيات درمدارس 2 0 امتحان(1395.05.30) ساعت : 13:30-14:30
1211053-01 درآمدي برنقش هنردرمدارس 2 0 امتحان(1395.06.02) ساعت : 15:00-16:00
1211355-01 اصول برنامه ريزي آموزشي 3 0 امتحان(1395.05.31) ساعت : 13:30-14:30
1211356-01 نظارت و راهنمايي تعليماتي 2 0 امتحان(1395.05.31) ساعت : 13:30-14:30
1211357-01 روشهاي ارزشيابي آموزشي 2 0 امتحان(1395.05.30) ساعت : 13:30-14:30
1211358-01 مباني امور مالي و تنظيم بودجه 2 0 امتحان(1395.06.03) ساعت : 08:00-10:00
 
    دانشگاه پيام نور    
سيستم جامع دانشگاهي گلستان دروس ارائه شده در ترم 3-394 زمان: 1395/04/10 - 09:57
شماره گزارش: 110 صفحه : 1 از 1
واحدسردشت       گروه آموزشي : زبانشناسي و زبانهاي خارجي
دانشكده درس : علوم انساني   اساتيد گروه آموزشي
     
     
     
     
     
     
     
     
شماره و گروه درس نام درس     زمان و مكان ارائه/ امتحان
واحد
کل ع
1212071-01 ترجمه متون ادبي 2 0 امتحان(1395.05.31) ساعت : 10:30-12:30
1212075-01 آواشناسي انگليسي 2 0 امتحان(1395.06.02) ساعت : 10:30-12:30
1212076-01 ترجمه متون مطبوعاتي 1 2 0 امتحان(1395.06.03) ساعت : 10:30-12:30
1212077-01 ترجمه مكاتبات واسناد1 2 0 امتحان(1395.06.04) ساعت : 08:00-10:00
1212079-01 اصول ومباني نظري ترجمه 2 0 امتحان(1395.05.30) ساعت : 08:00-10:00
1212080-01 ترجمه پيشرفته 2 2 0 امتحان(1395.06.03) ساعت : 08:00-10:00
1212082-01 بررسي آثارترجمه شده اسلامي 1 2 0 امتحان(1395.06.01) ساعت : 08:00-10:00
1212083-01 اصول وروش تحقيق 1 2 0 امتحان(1395.06.01) ساعت : 10:30-12:30
1212084-01 بررسي آثارترجمه شده اسلامي 2 2 0 امتحان(1395.05.31) ساعت : 10:30-12:30
1212085-01 ترجمه متون مطبوعاتي 2 2 0 امتحان(1395.06.02) ساعت : 10:30-12:30
1212088-01 روش تدريس زبان انگليسي 4 0 امتحان(1395.06.03) ساعت : 08:00-10:00
1212089-01 ترجمه متون سياسي 2 0 امتحان(1395.05.30) ساعت : 10:30-12:30
1212091-01 اصول وروش تحقيق 2 2 0 امتحان(1395.06.01) ساعت : 08:00-10:00
1212092-01 آزمون سازي زبان انگليسي 2 0 امتحان(1395.05.31) ساعت : 08:00-10:00
1212094-01 ترجمه متون اقتصادي 2 0 امتحان(1395.06.02) ساعت : 10:30-12:30
1212095-01 ترجمه مكاتبات واسناد2 2 0 امتحان(1395.05.30) ساعت : 10:30-12:30
1212176-01 زبان تخصصي 2 2 0 امتحان(1395.06.02) ساعت : 15:00-16:00
 
    دانشگاه پيام نور    
سيستم جامع دانشگاهي گلستان دروس ارائه شده در ترم 3-394 زمان: 1395/04/10 - 09:57
شماره گزارش: 110 صفحه : 1 از 1
واحدسردشت       گروه آموزشي : حسابداري
دانشكده درس : علوم انساني   اساتيد گروه آموزشي
     
     
     
     
     
     
     
     
شماره و گروه درس نام درس     زمان و مكان ارائه/ امتحان
واحد
کل ع
1214006-01 فراگردتنظيم وكنترل بودجه 3 0 امتحان(1395.06.04) ساعت : 15:00-16:00
1214017-01 اصول حسابداري 1 4 0 امتحان(1395.06.03) ساعت : 10:30-12:30
1214025-01 حسابداري پيشرفته 1 3 0 امتحان(1395.05.30) ساعت : 08:00-10:00
1214026-01 حسابداري صنعتي 2 3 0 امتحان(1395.05.31) ساعت : 10:30-12:30
1214028-01 حسابداري مالياتي 2 0 امتحان(1395.05.30) ساعت : 13:30-14:30
1214029-01 حسابداري پيشرفته 2 3 0 امتحان(1395.06.01) ساعت : 10:30-12:30
1214030-01 مديريت مالي 1 3 0 امتحان(1395.06.03) ساعت : 08:00-10:00
1214032-01 حسابداري وحسابرسي دولتي 4 0 امتحان(1395.06.02) ساعت : 10:30-12:30
1214033-01 حسابرسي 2 3 0 امتحان(1395.06.04) ساعت : 15:00-16:00
1214034-01 حسابداري صنعتي 3 3 0 امتحان(1395.05.31) ساعت : 08:00-10:00
1214035-01 مديريت مالي 2 3 0 امتحان(1395.06.03) ساعت : 08:00-10:00
1214036-01 مباحث جاري درحسابداري 2 0 امتحان(1395.06.03) ساعت : 08:00-10:00
1214039-01 مباني تنظيم بودجه 3 0 امتحان(1395.06.02) ساعت : 10:30-12:30
1214046-01 پژوهش عملياتي 3 0 امتحان(1395.06.02) ساعت : 08:00-10:00
1214071-01 پول وارزوبانكداري 3 0 امتحان(1395.06.03) ساعت : 10:30-12:30
1214103-01 روانشناسي عمومي 3 0 امتحان(1395.06.04) ساعت : 13:30-14:30
1214105-01 مباني جامعه شناسي 3 0 امتحان(1395.06.01) ساعت : 08:00-10:00
1214108-01 زبان تخصصي 2 3 0 امتحان(1395.06.02) ساعت : 08:00-10:00
1214110-01 حسابداري ميانه 2 4 0 امتحان(1395.06.02) ساعت : 08:00-10:00
 
    دانشگاه پيام نور    
سيستم جامع دانشگاهي گلستان دروس ارائه شده در ترم 3-394 زمان: 1395/04/10 - 09:57
شماره گزارش: 110 صفحه : 1 از 1
واحدسردشت       گروه آموزشي : جغرافيا
دانشكده درس : علوم انساني   اساتيد گروه آموزشي
     
     
     
     
     
     
     
     
شماره و گروه درس نام درس     زمان و مكان ارائه/ امتحان
واحد
کل ع
1216399-01 سياست وفضا 2 0 امتحان(1395.06.02) ساعت : 15:00-16:00
1216420-01 جغرافياي سياسي ايران 2 0 امتحان(1395.05.31) ساعت : 13:30-14:30
1216421-01 روش هاي تحليل جمعيت 2 0 امتحان(1395.06.02) ساعت : 08:00-10:00
1216426-01 ژئوموفولوزي ايران 2 0 امتحان(1395.06.01) ساعت : 15:00-16:00
1216443-01 مسكن و اسكان غير رسمي 2 0 امتحان(1395.06.04) ساعت : 15:00-16:00
1216444-01 اقتصاد شهري 2 0 امتحان(1395.05.30) ساعت : 13:30-14:30
1216446-01 مديريت شهري 2 0 امتحان(1395.05.31) ساعت : 13:30-14:30
1216450-01 كاربرد جغرافياي طبيعي در برنامه ريزي شهري 2 0 امتحان(1395.06.02) ساعت : 10:30-12:30
1216451-01 برنامه ريزي حمل و نقل شهري 2 0 امتحان(1395.06.01) ساعت : 13:30-14:30
1216452-01 جغرافياي شهرهاي كوچك و مياني 2 0 امتحان(1395.06.03) ساعت : 13:30-14:30
 
    دانشگاه پيام نور    
سيستم جامع دانشگاهي گلستان دروس ارائه شده در ترم 3-394 زمان: 1395/04/10 - 09:57
شماره گزارش: 110 صفحه : 1 از 1
واحدسردشت       گروه آموزشي : روانشناسي
دانشكده درس : علوم انساني   اساتيد گروه آموزشي
     
     
     
     
     
     
     
     
شماره و گروه درس نام درس     زمان و مكان ارائه/ امتحان
واحد
کل ع
1217020-01 روانشناسي احساس وادراك 2 0 امتحان(1395.05.30) ساعت : 15:00-16:00
1217038-01 مقدمات نوروپسيكولوژي 2 0 امتحان(1395.06.02) ساعت : 15:00-16:00
1217041-01 روانشناسي بازي (روانشناسي ) 2 0 امتحان(1395.06.02) ساعت : 15:00-16:00
1217044-01 مقدمات روانشناسي سلامت 2 0 امتحان(1395.05.30) ساعت : 13:30-14:30
1217057-01 انگيزش وهيجان 2 0 امتحان(1395.06.04) ساعت : 15:00-16:00
1217060-01 آسيب شناسي رواني 1 2 0 امتحان(1395.05.31) ساعت : 13:30-14:30
1217062-01 تفكر و زبان 2 0 امتحان(1395.06.01) ساعت : 13:30-14:30
1217066-01 روانشناسي فيزيولوژيك 2 0 امتحان(1395.06.03) ساعت : 15:00-16:00
1217181-01 روانشناسي جنايي 2 0 امتحان(1395.05.31) ساعت : 15:00-16:00
1217185-01 بهداشت رواني 2 0 امتحان(1395.06.01) ساعت : 13:30-14:30
1217187-01 روانشناسي مرضي كودك 2 0 امتحان(1395.06.02) ساعت : 13:30-14:30
 
    دانشگاه پيام نور    
سيستم جامع دانشگاهي گلستان دروس ارائه شده در ترم 3-394 زمان: 1395/04/10 - 09:57
شماره گزارش: 110 صفحه : 1 از 1
واحدسردشت       گروه آموزشي : مديريت
دانشكده درس : علوم انساني   اساتيد گروه آموزشي
     
     
     
     
     
     
     
     
شماره و گروه درس نام درس     زمان و مكان ارائه/ امتحان
واحد
کل ع
1218030-01 مباني مديريت دولتي 2 2 0 امتحان(1395.06.01) ساعت : 13:30-14:30
1218039-01 روابط كاردرسازمان 3 0 امتحان(1395.06.03) ساعت : 15:00-16:00
1218040-01 تصميم گيري وتعيين خطمشي دولتي 3 0 امتحان(1395.05.30) ساعت : 13:30-14:30
1218041-01 سازماندهي واصلاح تشكيلات وروشها 3 0 امتحان(1395.06.02) ساعت : 13:30-14:30
1218042-01 مديريت تحول سازماني 3 0 امتحان(1395.06.03) ساعت : 15:00-16:00
1218043-01 مباحث ويژه درمديريت دولتي 3 0 امتحان(1395.05.31) ساعت : 13:30-14:30
1218044-01 مديريت تطبيقي 3 0 امتحان(1395.06.02) ساعت : 15:00-16:00
1218260-01 حسابداري دولتي 3 0 امتحان(1395.06.02) ساعت : 10:30-12:30
1218261-01 زبان تخصصي 3 1 0 امتحان(1395.06.02) ساعت : 13:30-14:30
 
    دانشگاه پيام نور    
سيستم جامع دانشگاهي گلستان دروس ارائه شده در ترم 3-394 زمان: 1395/04/10 - 09:57
شماره گزارش: 110 صفحه : 1 از 1
واحدسردشت       گروه آموزشي : الهيات
دانشكده درس : علوم انساني   اساتيد گروه آموزشي
     
     
     
     
     
     
     
     
شماره و گروه درس نام درس     زمان و مكان ارائه/ امتحان
واحد
کل ع
1220295-01 قواعدفقه 2 1 0 امتحان(1395.06.02) ساعت : 13:30-14:30
1220657-01 حفظ جزء 30 قرآن كريم 2 0 امتحان(1395.05.30) ساعت : 13:30-14:30
 
    دانشگاه پيام نور    
سيستم جامع دانشگاهي گلستان دروس ارائه شده در ترم 3-394 زمان: 1395/04/10 - 09:57
شماره گزارش: 110 صفحه : 1 از 1
واحدسردشت       گروه آموزشي : علوم اجتماعي
دانشكده درس : علوم انساني   اساتيد گروه آموزشي
     
     
     
     
     
     
     
     
شماره و گروه درس نام درس     زمان و مكان ارائه/ امتحان
واحد
کل ع
1222062-01 مباني جامعه شناسي 3 0 امتحان(1395.06.01) ساعت : 08:00-10:00
1222063-01 آسيب شناسي اجتماعي 2 0 امتحان(1395.05.30) ساعت : 08:00-10:00
1222065-01 مديريت تعاونيها 2 0 امتحان(1395.06.03) ساعت : 13:30-14:30
 
    دانشگاه پيام نور    
سيستم جامع دانشگاهي گلستان دروس ارائه شده در ترم 3-394 زمان: 1395/04/10 - 09:57
شماره گزارش: 110 صفحه : 1 از 1
واحدسردشت       گروه آموزشي : حقوق
دانشكده درس : علوم انساني   اساتيد گروه آموزشي
     
     
     
     
     
     
     
     
شماره و گروه درس نام درس     زمان و مكان ارائه/ امتحان
واحد
کل ع
1223020-01 مقدمه علم حقوق 2 0 امتحان(1395.06.02) ساعت : 13:30-14:30
1223021-01 حقوق جزاي عمومي 1 3 0 امتحان(1395.06.02) ساعت : 13:30-14:30
1223022-01 حقوق اساسي 1 2 0 امتحان(1395.06.01) ساعت : 13:30-14:30
1223025-01 حقوق بين الملل عمومي 1 2 0 امتحان(1395.05.30) ساعت : 15:00-16:00
1223033-01 جرم شناسي 2 0 امتحان(1395.06.01) ساعت : 10:30-12:30
1223044-01 حقوق بين الملل خصوصي 1 2 0 امتحان(1395.06.04) ساعت : 15:00-16:00
1223047-01 حقوق مدني 6عقودمعين قسمت (الف ) 3 0 امتحان(1395.05.30) ساعت : 10:30-12:30
1223049-01 آيين دادرسي كيفري 2 1 0 امتحان(1395.06.02) ساعت : 15:00-16:00
1223050-01 حقوق جزاي اختصاصي 3 2 0 امتحان(1395.06.01) ساعت : 15:00-16:00
1223052-01 حقوق بين الملل خصوصي 2 2 0 امتحان(1395.06.01) ساعت : 08:00-10:00
1223053-01 آيين دادرسي مدني 3 2 0 امتحان(1395.06.03) ساعت : 13:30-14:30
1223054-01 حقوق مدني 7عقودمعين قسمت (ب ) 3 0 امتحان(1395.06.04) ساعت : 08:00-10:00
1223059-01 حقوق مدني 8شفعه ووصيت وارث 3 0 امتحان(1395.06.02) ساعت : 08:00-10:00
1223060-01 ادله اثبات دعوي 2 0 امتحان(1395.05.31) ساعت : 13:30-14:30
1223061-01 حقوق تجارت 4 2 0 امتحان(1395.06.03) ساعت : 10:30-12:30
1223062-01 حقوق تطبيقي 2 0 امتحان(1395.05.31) ساعت : 15:00-16:00
1223063-01 حقوق بيمه 1 0 امتحان(1395.05.30) ساعت : 15:00-16:00
 
    دانشگاه پيام نور    
سيستم جامع دانشگاهي گلستان دروس ارائه شده در ترم 3-394 زمان: 1395/04/10 - 09:57
شماره گزارش: 110 صفحه : 1 از 1
واحدسردشت       گروه آموزشي : زبان وادبيات عرب
دانشكده درس : علوم انساني   اساتيد گروه آموزشي
     
     
     
     
     
     
     
     
شماره و گروه درس نام درس     زمان و مكان ارائه/ امتحان
واحد
کل ع
1230052-01 نقد ادبي 2 0 امتحان(1395.06.01) ساعت : 15:00-16:00
 
    دانشگاه پيام نور    
سيستم جامع دانشگاهي گلستان دروس ارائه شده در ترم 3-394 زمان: 1395/04/10 - 09:57
شماره گزارش: 110 صفحه : 1 از 1
واحدسردشت       گروه آموزشي : مديريت دولتي
دانشكده درس : علوم انساني   اساتيد گروه آموزشي
     
     
     
     
     
     
     
     
شماره و گروه درس نام درس     زمان و مكان ارائه/ امتحان
واحد
کل ع
1234002-01 تحقيق درعمليات 3 0 امتحان(1395.06.02) ساعت : 08:00-10:00
1234003-01 سيستمهاي اطلاعاتي مديريت 3 0 امتحان(1395.05.31) ساعت : 13:30-14:30
1234004-01 مديريت شهرداريهاي زمانهاي محلي 3 0 امتحان(1395.06.03) ساعت : 08:00-10:00
1234008-01 سيرانديشه هاي سياسي وتحول نهادهاي اداري 2 0 امتحان(1395.06.01) ساعت : 15:00-16:00
1234032-01 زبان تخصصي 2 1 0 امتحان(1395.06.01) ساعت : 13:30-14:30
 
    دانشگاه پيام نور    
سيستم جامع دانشگاهي گلستان دروس ارائه شده در ترم 3-394 زمان: 1395/04/10 - 09:57
شماره گزارش: 110 صفحه : 1 از 1
واحدسردشت       گروه آموزشي : مديريت بازرگاني
دانشكده درس : علوم انساني   اساتيد گروه آموزشي
     
     
     
     
     
     
     
     
شماره و گروه درس نام درس     زمان و مكان ارائه/ امتحان
واحد
کل ع
1235006-01 تجارت بين الملل 3 0 امتحان(1395.06.03) ساعت : 13:30-14:30
1235007-01 مديريت استراتژيك 2 0 امتحان(1395.05.31) ساعت : 13:30-14:30
1235008-01 حقوق تجارت 2 0 امتحان(1395.06.04) ساعت : 13:30-14:30
1235011-01 مديريت بازاريابي 2 0 امتحان(1395.06.01) ساعت : 13:30-14:30
1235012-01 تجارت الكترونيك 1 2 0 امتحان(1395.06.02) ساعت : 15:00-16:00
1235013-01 مديريت اسلامي پيشرفته 2 0 امتحان(1395.05.30) ساعت : 13:30-14:30
1235014-01 بازاريابي بين الملل 3 0 امتحان(1395.06.01) ساعت : 15:00-16:00
1235016-01 بهره وري وتجزيه وتحليل آن درسازمان 2 0 امتحان(1395.06.02) ساعت : 15:00-16:00
1235017-01 سيستمهاي اطلاعاتي مديريت 2 0 امتحان(1395.06.04) ساعت : 13:30-14:30
1235045-01 مديريت اسلامي 2 2 0 امتحان(1395.06.02) ساعت : 13:30-14:30
1235046-01 كارآفريني 2 0 امتحان(1395.06.04) ساعت : 15:00-16:00
1235047-01 خلاقيت - حل مسئله و تفكر راهبردي 2 0 امتحان(1395.06.01) ساعت : 15:00-16:00

 
مشاهده : 120289        تاریخ انتشار خبر : پنجشنبه 10-04-1395