ریاست دانشگاه

 
ریاست دانشگاه : دکتر رسول رسولی
شماره تماس : 044-44334250  داخلی 122
شماره تماس مستقیم و فاکس : 044-44332266