ارتباط با ریاست دانشگاه

ارتباط با ریاست دانشگاه

 

 

تلفن :04444334250  – داخلی 122

تلفن و فاکس مستقیم: 04444332266

شماره همراه: ---