ارتباط با ریاست دانشگاه

ارتباط با ریاست دانشگاه

سامانه  پیام کوتاه :

30001223442343

ایمیل:

Info@jahanara.ir

Jahanara@pnu.ac.ir

سایت:  www.jahanara.ir

تلفن :04444334250 داخلی 122

تلفن و فاکس مستقیم: 04444332266

شماره همراه:09129312025