مسئول آموزش دانشگاه پیام نور سردشت

محسن عزیزی

مهندس محسن عزیزی

مسئول آموزش و رایانه

کارشناس ارشد نرم افزار

 

Mohseen_Azizi@