اعضای هیات علمی

نام و نام خانوادگی : سید نجم الدین قریشی

 

مدرک تحصیلی : دکتری حقوق بین الملل

 

هیات علمی رشته : حقوق

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نام و نام خانوادگی : دکتر قادر قادری

 

مدرک تحصیلی : دکترای زبان و ادبیات عرب

 

هیات علمی رشته : عربی

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

نام و نام خانوادگی : دکتر لقمان محمودپور

 

مدرک تحصیلی : دکترای زبان و ادبیات فارسی

 

هیات علمی رشته :  زبان و ادبیات فارسی

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

نام و نام خانوادگی : عبدالرحیم جهان آرا

مدرک تحصیلی : دانشجوی دکتری علوم تربیتی

 

هیات علمی رشته :  علوم تربیتی

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

نام و نام خانوادگی : دکتر کیهان سلطانیان

مدرک تحصیلی : دانشجوی دکتری الهیات

 

هیات علمی رشته :  الهیات

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

نام و نام خانوادگی : دکتر علی مصطفایی

مدرک تحصیلی : دانشجوی دکتری روانشناسی

 

هیات علمی رشته :  روانشناسی