نگهبانی دانشگاه

نگهبانی دانشگاه : رحمان  خضرزاده

شماره تماس : 044-44334250   داخلی 116