سامانه برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور سردشت

تاریخ امروز : پنجشنبه 05-خرداد-1301      /      تاریخ آخرین بروز رسانی : چهارشنبه 14-12-1398

جستجوی برنامه کلاسی بر اساس رشته تحصیلی

جهت دریافت به تفکیک رشته بر روی رشته مورد نظر کلیک نمایید
مشاهده برنامه به تفکیک روز
تاریخ امروز پیش فرض انتخاب شده است
جستجوی پیشرفته برنامه کلاسی بر اساس : نام درس - رشته - استاد - تاریخ
تاریخ استاد رشته نام درس


آخرین تغییرات برنامه کلاسی


ردیف نام درس رشته استاد کلاس ساعت روز فروردین اردیبهشت خرداد
1 حقوق تجارت (رشته حسابداری و مدیریت) حسابداری و مدیریت رحیمی افشار 206 17:30 - 16:20 سه شنبه 19 - 26 2 - 9 - 16 - 23 - 30
2 حقوق تجارت(3) اسناد تجاری + حقوق تجارت (رشته حسابداری و مدیریت) حقوق رحیمی افشار 206 17:30 - 16:20 سه شنبه 19 - 26 2 - 9 - 16 - 23 - 30
3 حقوق مدني (8)شفعه ووصيت و ارث حقوق رحیمی افشار 203 16:15 - 14:45 دوشنبه 18 - 25 1 - 8 - 15 - 22
4 حقوق مدني 3كليات قراردادها حقوق رحیمی افشار 102 17:30 - 16:20 دوشنبه 18 - 25 1 - 8 - 15 - 22 - 29
5 حقوق مدني(5)حقوق خانواده حقوق رحیمی افشار 202 16:15 - 14:45 چهارشنبه 20 - 27 3 - 10 - 17 - 24
6 متون فقه (2) فقه خانواده حقوق رحیمی افشار 101 17:30 - 16:20 چهارشنبه 20 - 27 3 - 10 - 17 - 24
7 فارسی عمومی - میانترم دروس عمومی محمودپور دکتر لقمان کتابخانه 13:00 - 11:30 پنجشنبه 11
8 ساخت زبان فارسی - میانترم مترجمی زبان انگلیسی محمودپور دکتر لقمان کتابخانه 11:15 - 09:45 پنجشنبه 11
9 نگارش فارسی - میانترم مترجمی زبان انگلیسی محمودپور دکتر لقمان 102 14:40 - 13:10 چهارشنبه 10
10 ویرایش فارسی - میانترم مترجمی زبان انگلیسی محمودپور دکتر لقمان 102 13:00 - 11:30 چهارشنبه 10
11 فارسی عمومی - میانترم دروس عمومی محمودپور دکتر لقمان 101 11:15 - 09:45 چهارشنبه 10
12 فارسی عمومی دروس عمومی محمودپور دکتر لقمان کتابخانه 13:00 - 11:30 پنجشنبه 4
13 ساخت زبان فارسی مترجمی زبان انگلیسی محمودپور دکتر لقمان کتابخانه 11:15 - 09:45 پنجشنبه 4
14 فارسی عمومی دروس عمومی محمودپور دکتر لقمان 202 13:00 - 11:30 پنجشنبه 28
15 ساخت زبان فارسی مترجمی زبان انگلیسی محمودپور دکتر لقمان 206 11:15 - 09:45 پنجشنبه 28
16 نگارش فارسی مترجمی زبان انگلیسی محمودپور دکتر لقمان 102 14:40 - 13:10 چهارشنبه 27 3
17 ویرایش فارسی مترجمی زبان انگلیسی محمودپور دکتر لقمان 102 13:00 - 11:30 چهارشنبه 27 3
18 فارسی عمومی دروس عمومی محمودپور دکتر لقمان 101 11:15 - 09:45 چهارشنبه 27 3
19 فارسی عمومی دروس عمومی محمودپور دکتر لقمان 101 13:00 - 11:30 سه شنبه 26
20 ساخت زبان فارسی مترجمی زبان انگلیسی محمودپور دکتر لقمان 101 11:15 - 09:45 سه شنبه 26
21 نگارش فارسی مترجمی زبان انگلیسی محمودپور دکتر لقمان 101 14:40 - 13:10 دوشنبه 25
22 ویرایش فارسی مترجمی زبان انگلیسی محمودپور دکتر لقمان 202 13:00 - 11:30 دوشنبه 25
23 فارسی عمومی دروس عمومی محمودپور دکتر لقمان 202 11:15 - 09:45 دوشنبه 25
24 حقوق بين الملل خصوصي 1 حقوق اسماعیل زاده خالد 201 16:15 - 14:45 چهارشنبه 31 7
25 حقوق بين الملل خصوصي 1 حقوق اسماعیل زاده خالد 201 17:30 - 16:20 چهارشنبه 17 - 24 - 31
26 حقوق سازمانهاي بين الملل حقوق اسماعیل زاده خالد 201 17:30 - 16:20 چهارشنبه 20 - 27 3 - 10
27 حقوق بین الملل خصوصی ۲ حقوق اسماعیل زاده خالد 201 16:15 - 14:45 چهارشنبه 20 - 27 3 - 10 - 17 - 24
28 حقوق بشر در اسلام حقوق اسماعیل زاده خالد 103 17:30 - 16:20 سه شنبه 19 - 26 2 - 9 - 16 - 23
29 آيين دادرسي مدني 3 حقوق قادرزاده عثمان 101 17:30 - 16:20 سه شنبه 19 - 26 2 - 9 - 16 - 23
30 حقوق تجارت 2شركت ها حقوق قادرزاده عثمان 205 16:15 - 14:45 سه شنبه 19 - 26 2 - 9 - 16 - 23
31 ادله اثبات دعوي حقوق خضرزاده آکو 205 13:00 - 11:30 سه شنبه 30 6
32 ادله اثبات دعوي حقوق خضرزاده آکو 205 11:15 - 09:45 سه شنبه 30 6
33 حقوق تجارت (4) ورشكستگي حقوق خضرزاده آکو 205 14:40 - 13:10 سه شنبه 19 - 26 2 - 9 - 16 - 23
34 حقوق بين الملل عمومي 1 حقوق خضرزاده آکو 102 11:15 - 09:45 سه شنبه 19 - 26 2 - 9 - 16 - 23
35 حقوق بين الملل عمومي 2 حقوق خضرزاده آکو 102 13:00 - 11:30 سه شنبه 19 - 26 2 - 9 - 16 - 23
36 حقوق مدني 7عقودمعين قسمت (ب ) حقوق خضرزاده آکو 102 14:40 - 13:10 دوشنبه 18 - 25 1 - 8 - 15 - 22
37 حقوق مدني 6عقودمعين قسمت (الف ) حقوق خضرزاده آکو 102 13:00 - 11:30 دوشنبه 18 - 25 1 - 8 - 15 - 22
38 حقوق مدني 4الزامات خارج ازقراردادها حقوق خضرزاده آکو 205 11:15 - 09:45 دوشنبه 18 - 25 8 - 15 - 1 - 22
39 حقوق تجارت (1)تجار و اعمال تجاري حقوق حمزه پور علیرضا 103 16:15 - 14:45 پنجشنبه 25 1
40 حقوق تجارت (1)تجار و اعمال تجاري حقوق حمزه پور علیرضا 103 14:40 - 13:10 پنجشنبه 18 - 25 1 - 8