آزمون های میانترم

مرتب شده بر اساس رشته


ردیف نام درس رشته استاد کلاس ساعت روز تاریخ برگزاری
1 فارسی عمومی - میانترم دروس عمومی محمودپور دکتر لقمان کتابخانه 13:00 - 11:30 پنجشنبه 11 اردیبهشت
2 فارسی عمومی - میانترم دروس عمومی محمودپور دکتر لقمان 101 11:15 - 09:45 چهارشنبه 10 اردیبهشت
3 ساخت زبان فارسی - میانترم مترجمی زبان انگلیسی محمودپور دکتر لقمان کتابخانه 11:15 - 09:45 پنجشنبه 11 اردیبهشت
4 نگارش فارسی - میانترم مترجمی زبان انگلیسی محمودپور دکتر لقمان 102 14:40 - 13:10 چهارشنبه 10 اردیبهشت
5 ویرایش فارسی - میانترم مترجمی زبان انگلیسی محمودپور دکتر لقمان 102 13:00 - 11:30 چهارشنبه 10 اردیبهشت