ثبت نام واکسیناسیون دانشگاه پیام نور اشنویه    : کد ملی
    : شماره دانشجویی / شماره استادی
    * : نام
    * : نام خانوادگی
    * : شماره موبایل

: دوشنبه
: سه شنبه
: چهارشنبه
: پنجشنبه